Qida mühəndisliyi və ekspertiza kafedrası

Nəbiyev Əhəd Əli

Nəbiyev Əhəd Əli oğlu

Qida mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının müdiri

(+994 22) 257 42 02

e.nebiyev@atu.edu.az

Yaranma tarixi 

Çingiz İldırım adına Azərbaycan Politexnik İntitunun Gəncə filialında 1976-cı ildə Yeyinti və yüngül sənaye istehsalı texnologiyası fakültəsi yaradılmışdır. Həmin ildə bu fakültənin nəzdində “Kimya və konservləşdirmənin texnologiyası” kafedrası yaradıl­mışdır. Həmin ildə kafedraya dosent İsmayıl Sadıxov rəhbərlik etmişdir.

1981-ci ildə filialın bazası əsasında Azərbaycan Texnologiya İnstitutu yaranandan sonra həmin ildən konservləşdirmənin texnologiyası ixtisası bu kafedranın tərkibindən ayrılmış və k.t.e.d., professor Nadir Məsim oğlu Hüseynovun rəhbərliyi altında “Yeyinti məhsullarının konservləşdirilməsinin texnologiyası” kafed­rası kimi fəaliyyətə başlamışdır.

2002-ci ildə “Konservləşdirmənin texnologiyası” və “Biokimya” kafed­raları birləşdiri­lərək “Konservləşdirmə və şəkərli məhsulların texnologiyası” kafedrası yaradılmış və kafedraya rəhbərlik dosent Məzahir Məcid oğlu Cavadova həvalə edilmişdir. Sonrakı illərdə bu kafedraya “Şərabçılıq” və “Taxılın saxlanması, emalı və çörək-qənnadı məmulatlarının texnologiyası” kafedraları ilə birləşdirilmiş və “Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrası yaradılmışdır.

2005-ci ildə “İaşə məhsullarının texnologiyası və turizm” kafedrası yaradılmış və həmin ildən kafedraya prof. Nəbiyev Əhəd Əli oğlu müdir vəzifəsinə seçilmişdir.

2015-ci ildə qida ixtisasına aid bütün kafedralar birləşdirilmiş “Qida mühəndisliyi və ekspertiza” kafedrası adlandırılmışdır. Həmin kafedraya prof. Nəbiyev Əhəd Əli oğlu müdir vəzifəsinə seçilmiş və kafedra qeyd olunan adla bu günə qədər fəaliyyət göstərir.

Kafedranın professor-müəllim heyəti 26 nəfər, texniki heyət 7 nəfərdir. Professor-müəllim heyətinin 1 nəfəri professor, 8 nəfəri dosent, 5 nəfəri dosent əvəzi, 7 nəfəri baş müəllim, 5 nəfəri isə assistent vəzifəsində çalışır.

İxtisaslar

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə

 1. 050642 - "Qida məhsulları mühəndisliyi "
 2. 050644 - "İstehlak mallarının ekspertizası və marketinq"
 3. 050707 - "Şərabçılıq"

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə

 1. İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili;
 2. Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası;
 3. Qida təhlükəsizliyi.
 4. Ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi;
 5. Gömrük ekspertizası;

Kafedrada tədris olunan fənlər

I semestrdə tədris olunan fənlər

1.

Şərab məhsulları istehsalı texnologiyası

2.

Şərab turizmi

3.

Şərabların saxtalaşdırılması və eyniləşdirilməsi

4.

Materialların əmtəəşünaslığı

5.

Ərzaq mallarının ticarətinin təşkili

6.

Şərabçılıqda müasir fiziki tədqiqat üsulları

7.

Şərab üçün xammalın  tədqiqi və qiymətləndirilməsi

8.

Çörək və makaron istehsalı texnologiyası

9.

Xammal və hazır şərab məhsullarının keyfiyyətinə texniki-kiməvi nəzarət

10.

Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlığı

11.

Qeyri ərzaq mallarının ekspertizası

12.

Alkaqollu və alkaqolsuz içkilərin texnologiyası

13.

Qida  mühəndisliyində  qidalanma və sağlamlıq

14.   

İaşə məhsullarının texnologiyası

15.   

Oynaq şərablarının istehsal texnologiyası

16.   

Qeyri ərzaq mallarının ekspertizası

17.

Biologiya

18.

İaşə sistemində yarımfabrikat istehsalı texnologiyası

19. 

Şərabın kimyası

20. 

İçkilərin ekspertizası

21. 

Meyvə-giləmeyvə şərablarının texnologiyası

22.   

Dünya şərabçılığı

23.   

Turizm məhsulunun hazırlanması

24.   

Konserv məmulatlarının istehsal texnologiyası

25.   

Qida sənayesində texnoloji əməliyyatlar

26.   

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi

27.   

Biokimya

28.   

Şərabçılığın texnologiyası-2

29.   

Gigiyenanın əsasları

30.   

Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena

31.   

Şərabçılıqda analiz metodları

32.   

Dequstasiya

33.   

Plastik kütlə və kimyəvi rəngsaz mallarının ekspertizası

34.   

İstehlak mallarının təhlükəsizliyi

35.   

Konyak istehsalı texnologiyası

36.   

Şərabçılıqda avadanlıqlar  və texnoloji qablar

37.   

Qida məhsullarının təhlükəsizliyi

38.   

Milli və xarici ölkə xalqlarının mətbəxi

39.   

Toksikologiyanın əsasaları

40.   

İstehlak mallarının marketinqi

 II semestrdə tədris olunan fənlər

1.

İxtisasa giriş

2.

Qida məhsullarının biokimyası

3.

Biotexnologiya

4.

Şərabçılıqda avadanlıqlar və texnoloji qablar

5.

Şərabın mikrobiologiyası

6.

Alkoqolsuz və az alkoqollu  içkilərin texnologiyası

7.

Qida məhsullarının biokimyası

8.

Qida məhsullarının soyudulma texnologiyası

9.

Şəkər və şəkərli məhsulların istehsal texnologiyası

10.

Konserv məhsulları istehsalı texnologiyası

11.

İaşə məhsulları istehsalı texnologiyası

12.

Süd və süd məhsulları istehsalı texnologiyası

13.

Ət və ət məhsulları istehsalı texnologiyası

14.

Qida təhlükəsizliyi

15.

Funksional içkilərin texnologiyası

16.

Şərabçılıqda texno-kimyəvi nəzarət

17.

Likyor-araq məmulatlarının istehsal texnologiyası

18.

İstehsalın texnoloji əsasları

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə fənlərin siyahısı
I semestr I kursda tədris olunan fənlər

1

Elmi tədqiqat işinin əsasları

2

Ekologiya mühəndisliyi elminin müasir problemləri

3

Qida məhsulları mühəndisliyinin müasir problemləri

4

Azərbaycanda və dünyada şərab istehsalı texnologiyası barədə

5

Konservləşdirmə texnologiyasının müasir problemləri

6

Meyvə və tərəvəz məhsullarının keyfiyyətinin ekspertizası və marketinqi

7

Gömrük nəzarətindən keçən konserv məhsullarının  ekspertizası

8

İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları

9

Konservləşdirmə texnologiyasının tarixi və metodologiyası

10

Bitki mənşəli qida məhsullarının keyfiyyət ekspertizası və marketinqi

11

Gömrük rəsmiləşdirilməsi

12

Qida məhsullarının kimyəvi təhlükəsizliyi

13

Milli və xarici ölkə xalqlarının mətbəxi

14

Qida məhsulları mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

15

Konserv məhsulları istehsalının fiziki-kimyəvi əsasları

16

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi elminin müasir problemləri

17

Qida məhsulları istehsalında qida əlavələri və bioloji aktiv əlavələr

18

Konyak spirti və konyak istehsalı texnologiyasının nəzəri əsasları

19

Konserv istehsalında kimyəvi maddələrinin tətbiqi

20

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi elminin tarixi və metodologiyası

I semestr II kursda tədris olunan fənlər

1       

Qida məhsulları istehsalında texnoloji  hesabla­malar

2

İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili

3       

Şərabın biokimyası

4       

Ekoloji təmiz ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi  

5       

Qida məhsullarının mikrobioloji təhlükəsizliyi

6       

İaşə məhsullarının təhlükəsizliyi

7

Desert şərablarının  istehsal texnologiyasının nəzəri əsasları

8       

Alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin keyfiyyət ekspertizası

9     

Gömrük nəzarətindən keçən taxıl, un məhsulların ekspertizası

10     

Genetik cəhətdən modifikasiya olunmuş qida məhsulları

11     

Qida əlavələrinin iaşə sistemində istifadə edilməsi

12     

Şampan və digər oynaq şərabların istehsal texnologiyası

13     

Xammala və ərzaq mallarına texniki-kimyəvi nəzarət

14     

Qidalanma sistemində istehsalın təşkili

15     

Qida xammalının rasional istifadə olunması

16     

İaşə məhsulları istehsalının biotexnologiyası

17     

Şərabın mikrobiologiyası

18

Çörək və çörək məmulatlarının istehsal texnologiyası

 

Kafedrada tədris olunan fənlərin proqramları Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub və çap edilmişdir.

Kafedrada tədrisi nəzərdə tutulmuş fənlər üzrə və bu fənlərin tədrisinin kredit sisteminin tələblərinə uyğun aparılması üçün illik iş planı, fənlər üzrə təsdiq edilmiş fənn proqramları, sillabusları, fənlər üzrə müəllimlərin tədris iş planları (forma 3, 3A və 6), müəllimlərin açıq dərslərinin qrafiki, müəllimlərin məsləhət saatlarının qrafiki və aparılacaq elmi seminarların qrafiki tərtib edilmiş və təsdiqlənmişdir.

Kafedrada professor-müəllim heyətinin tədris ilində mühazirə mətnlərinin elektron variantları vardır, onlar universitetin  kitabxanasına təhvil verilmiş və onlara mütəmadi nəzarət olunur.

İmtahanlara bir ay qalmış imtahan testləri və imtahan biletləri tərtib edilir və kafedra iclasında təsdiq olunur.

 

Elmi-tədqiqat işləri 

Kafedrada elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını və tələbələrin elmi-tədqiqat işlərində iştirakını, onlara nə dərəcədə rəhbərlik edilməsini yoxlayarkən müəyyən edilmişdir ki, elmi-tədqiqat işləri, elmi seminarların mövzuları kafedranın istiqamətinə uyğun aparılır və bu işlərdə tələbə, magistrant və doktorantlar fəal iştirak edir.

Kafedrada 2020-2023-cü illər üçün yerinə yetiriləcək elmi tədqiqat işlərinin 3 illik mövzu planı aşağıdakı kimidir:

Problemin mövzusu: Ölkədə qida təhlükəsizliyinin təminatı baxımından ekoloji təmiz qida məhsulunun istehsal texnologiyasinin təkmilləşdirilməsi

Mövzu: Funksional təyinatli çörək-bulka məmulatlari istehsalının innovativ texnologiyasının işlənməsi.

2021-ci il - Funksional təyinatli çörək-bulka məmulatları istehsalının müasir vəziyyəti və çeşidlərinin genişləndirilməsi təmayülünün təhlili (ədəbiyyat xülasəsi) 

1.1.Sağlam qidalanma konsepsiyasında funksional təyinatlı çörək-bulka məmulatlarının əhəmiyyəti.

1.2.Funksional təyinatli çörək-bulka məmulatlari istehsalında qeyri-ənənəvi xammalların istifadəsinin müasir aspektləri.

1.3.Çörək-bulka məmulatları istehsalının mərhələlər üzrə texnoloji əməliyyatları.

1.4.Buğda, noxud və mərcimək sortlarından alınmış unların keyfiyyət göstəriciləri.

 

2022-ci il - Buğda, noxud və mərcimək unlarının keyfiyyət göstəricilərinin təcrübi tədqiqi.

1.1.Tədqiqat obyektinin seçilməsi və məsələnin müasir vəziyyəti.

1.2.Buğda, noxud və mərcimək sortlarından alınan unların keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi.

1.2.Buğda sortlarından alınan unun noxud unları ilə müqayisəli təhlili.

1.3.Buğda sortlarından alınan unun mərcimək unları ilə müqayisəli təhlili

 

2023-cü il - Çörək-bulka məmulatlari istehsalinin innovativ texnologiyasının işlənməsi.

1.1.Buğda və noxud unları qarışığından  hazırlanan çörək-bulka məmulatlarının keyfiyyət göstərəcilərinin müqayisəli təhlili.

1.2.Buğda və mərcimək unları qarışığından hazırlanan çörək-bulka məmulatlarının keyfiyyət göstərəcilərinin müqayisəli təhlili.

1.3.Çörək-bulka məmulatları istehsalının texnoloji sxeminin işlənməsi.

1.4.Çörək-bulka məmulatlarının orqanoleptik qiymətləndirilməsi.

1.5.Alınan nəticələrin riyazi-statistik işlənməsi.

 

Rəhbər:   b.e.d., prof. Ə.Ə.Nəbiyev

Məsul icraçı:  dos., t.f.d. E.Ə.Bayramov

İcraçılar:  dos., t.f.d.  M.M.Tağıyev

dos., t.f.d.  A.A.Qasımova

dos.əv., t.f.d. U.Ə.Babayeva

dos.əv., b.f.d. S.O. Qurbanova

dos.əv., t.f.d. M.S.Aslanova

Kafedrada doktorantura və dissertanturada təhsil alanların ümumi sayı

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

Elmlər doktoru proqramı üzrə

Doktorant

Dissertant

Doktorant

Dissertant

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

-

2

-

-

-

-

-

3

 

Kafedrada doktorantura və dissertanturada təhsil alanların siyahısı

Soy adı, adı, atasının adı

Təhsil forması

İxtisas şifri və adı

Bağırzadə Afaq Sahib qızı

Doktorant (qiyabi)

3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası

Babayev Azər Kərim oğlu

Dissertant (qiyabi)

Aslanova Mehriban Sahib qızı

Elmlər doktorluğu (dissertant)

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

Babayeva Ulduz Əli qızı

Qurbanova Sevda Qktay qızı

       

Professor-müəllim heyətinin son 5 ildə dərc olunan elmi əsərləri (cədvəlin davamı)

 

Təcrübə obyektləri

Kafedranın aşağıdakı təcrübə yerləri ilə müqavilələr bağlanmışdır:

 1. 1.“Jardin-Royal” Şokolad fabriki
 2. 2.“Gəncə Neon” firması
 3. 3.“Gəncə-Dəyirman” MMC
 4. 4.“Az-Granata” Ağsu Şirə və Şərab emalı zavodu
 5. 5.“Şərq ulduzu” Şəmkir Şərab zavodu
 6. 6.“Gəncə Şərab 2” ASC
 7. 7.“AQTA” Gəncə Regional bölməsi
 8. 8.“Şamaxı Meysəri” MMC şərab zavodu

Kafedra əməkdaşlarının inzibati-ictimai fəaliyyəti

Kafedranın əməkdaşları şəhərin və universitetin ictimai işlərində fəal iştirak edirlər.

Dosent Yaşar Adil oğlu Ömərov – Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektoru vəzifəsini müvəqqəti icra edir.

Kafedra müdiri, prof.Əhəd Əli oğlu Nəbiyev – Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Tədris metodiki Şurasının sədr müavinidir, Universitet və fakültə Elmi Şurasının, Gəncə şəhər Ağsaqqallar şurasının üzvüdür.

Dosent Mehman Telman oğlu İsmayılov – Qida mühəndisliyi fakültəsinin dekanıdır.

Dosent Urxan Cəlil oğlu Mehdiyev – fakültə Elmi Şurasının üzvü və Etika komissiyasının sədridir.

Dosent Eldəniz Ənvər oğlu Bayramov - fakültə Elmi Şurasının katibi, Universitetin Tədris metodiki Şurasının üzvüdür.

Dos.əvəzi Sevda Oktay qızı Qurbanova - Universitetin Elmi Şurasının katibidir.

Baş müəllim Hafiz Yusif oğlu Əsgərov - Qida mühəndisliyi fakültəsinin Elmi işləri üzrə dekan müavinidir.

Assistent Nəbi Zeynal oğlu Mehdizadə - Qida mühəndisliyi fakültəsinin Tədris işləri üzrə dekan müavinidir.

Professor-müəllim heyəti

Nəbiyev Əhəd Əli oğlu

Kafedra müdiri, professor


İsmayılov Mehman Telman oğlu

Dosent


Mərdan Məhərrəm oğlu Tağıyev

Dosent


Bayramov Eldəniz Ənvər oğlu

Dosent


Mehdiyev Urxan Cəlil oğlu

Dosent


Cavadov Məzahir Məcid oğlu

Dosent


Qocayev İlham Bayram oğlu

Dosent


Afət Ayyət qızı Qasımova

Dosent


Babayeva Ulduz Əli qızı

Dosent əvəzi


Xəlilov Müşfiq Aslan oğlu

Dosent əvəzi


Qurbanova Sevda Oktay qızı

Dosent əvəzi


Aslanova Mehriban Sahib qızı

Dosent əvəzi


Hacıyeva Aygün Arif qızı

Dosent əvəzi


İnarə Əli qızı Kazımova

Baş müəllim


Məmmədov Elçin Şiraslan oğlu

Baş müəllim


Hüseynova Suqra İbrahim qızı

Baş müəllim


Fərəcova Simuzər Səyyad qızı

Baş müəllim


Ələkbərov Afiq Yusif oğlu

Baş müəllim


Əsgərov Hafiz Yusif oğlu

Baş müəllim


Əliyeva Fatma İsmayıl qızı

Baş müəllim


Bağırzadə Afaq Sahib qızı

Assistent


Nəbi Zeynal oğlu Mehdizadə

Assistent


Nəsirova Kamalə Aydın qızı

Assistent


Bədəlova Jalə Mehti

Assistent