Keyfiyyət siyasətimiz

Beynəlxalq keyfiyyət standartlarının tətbiq edilməsinin vacibliyini və prioritetliyini, o cümlədən dövlətin və cəmiyyətin tələbatına uyğun olaraq, təhsilin davamlı təkmilləşdirilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Texnologiya Universiteti keyfiyyət sahəsində bu siyasətlə müəyyənləşdirilmiş prinsip və istiqamətlərə əsaslanır.
ATU-nun keyfiyyət üzrə siyasəti universitetin strateji inkişaf planının hədəflərinə uyğun olmaqla təhsilin keyfiyyətinin təmin olunmasına və fasiləsiz inkişafına yönəlmişdir.Keyfiyyət siyasəti universitetdə həyata keçirilən fəaliyyətlərin Boloniya təhsil prosesinin müddəalarına, Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsinə və Avropa ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və təlimatlara əsaslanmışdır.


Strateji hədəflərin əldə edilməsi aşağıda göstərilən istiqamətlərin icrası üzərində təmin edilir:
1. Tədris proqramlarının hazırlanmasında müasir tədris texnologiyalarının istifadəsi nəzərə alınmaqla;
2. Tədris edilən ixtisasların zəruriliyinin bazarın tələblərinə uyğunluğu təmin edilməklə;
3. Tədris və sosial fəaliyyətləri yetərli maddi-texniki baza ilə təmin edərək;
4. Universitetin fəaliyyətinin müxtəlif sahələrini (tədris, inzibati, kitabxana və s.) idarə olunmasında kompleksliyi təmin etməlk məqsədi ilə informasiya tenologiyalarından geniş istifadə etməklə;
5. Kadr hazırlığını ölkə və beynəlxalq akademik tədris standartları əsasında həyata keçirərək;
6. Tədris prosesinin keyfiyyətinə nəzarət və qiymətləndirmə sistemini təkmilləşdirərək;
7. Tədrisdə keyfiyyətin idarəetmə sistemini dərinləşdirmək məqsədi ilə müəllim və tələbə heyətinin tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi prosesinə cəlb edərək;
8. Tədris prosesinin elmi və istehsalat sahələri ilə inteqrasiya və əməkdaşlıq fəaliyyətlərini dərinləşdirərək;
9. Əmək bazarında nüfuzlu və zəmanətli tərəfdaş kimi mövqe nümayiş etdirərək;
10. Müəllim mərkəzli təhsil sistemindən tələbə mərkəzli təhsil sisteminə keçid edərək;
11. Elmi-tədqiqat sahələrində beynəlxalq əlaqələrin inkişafı üzrə fəaliyyətləri daim genişləndirərək;
12. Beynəlxalq proqramlar çərçivəsində univesitetlər arası müəllim və tələbə mübadiləsi fəal şəkildə həyata keçirərək;
13. Maddi və mənəvi stimullaşdırma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi əsasında müəllim və əməkdaşların öz işlərindən məmnunluq dərəcəsinin artırılmasını təmin edərək;
14. Yeni tədris texnologiyalarının və elmi tədqiqatların nəticələrinin tətbiqi üçün münbit şərait yaradaraq;
15. Struktur vahidlərində və tələbələr arasında özünütəşkil və özünüidarə proseslərini təşviq edərək;

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Keyfiyyət təminatı sahəsində siyasəti onun rolu və əsas dəyərlərini əks etdirən inkişaf strategiyasının bir hissəsidir. Bununla əlaqədar universitetin bütün struktur bölmələri keyfiyyətin təminatı sisteminin tələblərini öz fəaliyyətində nəzərə alır.

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Keyfiyyətin Təminatı sahəsində siyasəti aşağıdakılardan ibarətdir:
* Keyfiyyətin təminatı sisteminin beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi;
* Keyfiyətin təkmilləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə rəhbərlik tərəfindən mütəmadi təhlillərin aparılması;
* Qarşıda duran strateji vəzifə və hədəflərə nail olmaq məqsədi ilə qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən bəhrələnməklə keyfiyyətli kadr və tələbə potensilaın inkişafının təmin edilməsi;
* Tədris fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi, əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, onların müasir bacarıqlara yiyələnməsinin təmin edilməsi;


Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Keyfiyyət Təminatı siyasətinin reallaşdırılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır


* Elmi əsaslandırılmış və beynəlxalq standartlar və tələblərə uyğunlaşdırılmış metodologiyanın tətbiqi;
* ATU-nun məqsəd və məramlarına təsir göstərən daxili (dəyər, mədəniyyət, bilik və s.) və xarici (texnoloji, hüquqi, sosial və s.) amilərin diqqətdə saxlanılması;
* Hər bir prosesin planlaşdırılması zamanı risklərin müəyyənləşdirilməsi və müvafiq qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi;
* Təhsilin keyfiyyətinin beynəlxalq keyfiyyət meyarlarına uyğunluğunun müntəzəm olaraq yoxlanması;
* Statistik proseslərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
* Hər bir prosesin planlaşdırımış nəticələrin səmərəli alınması üçün fəaliyyətin və resursların idarə edilmısində mərhələli yanaşmadan istifadə edilməsi;

Keyfiyyətin Təminatı və Audit şöbəsi həmişə çalışır ki, bütün işçi heyəti:

* Azərbaycan Respublikasının Qanunu və normativ hüquqi aktlarla bağlı məlumatı olsun;
* Bilik və bacarıqların artırılması məqsədilə mütəmadi olaraq təlimatlandırılsın;
* Cari dövr üçün keyfiyyətin təminatı sahəsində siyasəti və məqsədləri bilsin;
* Zəruri peşəkar hazırlığa yiyələnə bilsin;
* Keyfiyyətli metodoloji və təlimatlandırıcı sənədlərə malik olsun;
* İşlərin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün müvafiq proqram vasitələri, komputer texnikası və digər zəruri vasitələrlə təmin edilsin;
* Qarşılıqlı əlaqələri səmimilik, etibarlılıq və problemlərin birgə həll edilməsi prinsipi əsasında qursun;
* Rəhbərlik tərəfindən müəyyənləşdirilmiş bütün tapşırıqları vaxtlı-vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirsin;
* Keyfiyyət sahəsində mövcud biliyi yeniləsin və inkişaf etdirsin;

Keyfiyyət üzrə siyasət universitetin strategiyasının ayrılmaz hissəsidir və təhsil fəaliyyətinin planlaşdırılmasının əsasını təşkil edir
Keyfiyyətin Təminatı və Audit şöbəsi qeyd edilən prinsiplərə şərtsiz əməl edir və keyfyyətin idarə edilmısi sisteminin təhilil edilməsi və səmərəliliyinin daim artırılması üçün məsuliyyət daşıyır.