Avtomatika və informasiya texnologiyalari kafedrası

Rövşən Fazil oğlu Qasımov

Qasımov Rövşən Fazil oğlu

Avtomatika, telekommunikasiya və informatika kafedrası müdiri

(+994 22) 257 63 02

r.gasimov@atu.edu.az

Kafedranın tarixi

Kafedra 1970-ci ildən 1975 illədək Fizika və elektrotexniki fənlər kafedrasının tərkibində fəaliyyət göstərmişdir. 1975-ci ildən həmin kafedradan üç kafedra yaranmışdır. Onlardan biri 1975-2004-ci illərdə fəaliyyət göstərən “Avtomatika və hesablama texnikası” kafedrası olmuşdur. 2004-cü ildən kafedra yeni tərkiblə və yeni adla “Avtomatika və idarəetmə” kafedrası kimi fəaliyyət göstərir. Kafedrada azərbaycan və rus bölmələrində texniki sistemlərdə idarəetmə və informatika, texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması ixtisasları üzrə avtomatika mühəndisləri hazırlanır. Fəaliyyəti ərzində müxtəlif vaxtlarda kafedraya bir neçə professor və dosentlər: Dosent Abbasov Yaqub Hüseyn oğlu (1975-1980), dos.Atayev Ramiz Eyyub oğlu (1980-1985), dos. Quliyev Hamlet Bilal oğlu (1985-1990), dos.Əsədov Adil Mehdi oğlu (1990-2000), dos.Hüseynov Nazim İsfəndiyar oğlu (2000-2005), dos. Rzayeva Nurlana Rza qızı (2005-2006), dos. Kazımov Mirzə Saleh oğlu (2006-2007), prof.Bağırov Bayram Məhəmməd oğlu (2007-2009, 2010-2011), dosent Kazımov Mirzə Saleh oğlu (2009-2010) rəhbərlik etmişlər

2013-cü il fevral ayından kafedraya texnika elmləri namizədi, dosent Hacıyev Rövşən Mustafa oğlu rəhbərlik etmişdir. Kafedra Azərbaycan MEA-nın Elmi İnovasiya İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Neft Akademiyası və respublikanın digər universitetlərinin avtomatika və idarəetmə kafedraları, o cümlədən Rusiya Fedarativ Respublikası, Gürcüstan universitetləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Qlobal internet şəbəkəsinin və İKT köməyi ilə avtomatikanın müxtəlif sahələrinə aid Avropa standartlarına cavab verən yeni tədris vəsaitlərinin, proqram və metodiki göstərişlərin işlənməsi, tədris prosesində onlardan aktiv istifadə olunması sahəsində işlər aparılır. Kafedra özünün kafedra kitabxanasını yaradır. Bura mühazirə mətnləri, proqramlar, metodiki göstərişlər, dərslik və dərs vəsaitləri, avtomatika, avtomatik idarəetmə sistemlərinə və texnikanın müxtəlif bölmələrinə aid kitablar toplanır. Kafedrada mütəmadi olaraq elmi seminarlar, açıq dərslər keçirilir. Elmi- tədqiqat işinin nəticələri müzakirə olunur. Kafedra əməkdaşları tərəfindən elmi - metodiki tövsiyələr, kitablar nəşr edilir, elmi jurnallarda, elmi-praktiki konfranslarda avtomatika və istehsalat proseslərinin avtomatik idarə edilməsi sahəsində maraqlı çıxışlar edilir.

2017-ci ildə “Avtomatika və informasiya texnologiyaları” kafedrası yaradılmış və həmin ildən kafedraya dos. Hacıyev Rövşən Mustafa oğlu müdir vəzifəsinə seçilmişdir.

2022-2023-cü illərdə “Avtomatika və informasiya texnologiyaları” kafedrasına dos. İsmayılov Qabil Məcid oğlu kafedra müdiri vəzifəsi icra etmişdir.

2023-cü ildən Kafedra müdiri vəzifəsini müvəqqəti icra etmək dos. Hacıyev Rövşən Mustafa oğluna tapşırılmışdır. Kafedranın professor-müəllim heyəti 17 nəfər, texniki heyət 2 nəfərdir. Professor-müəllim heyətinin 1 nəfəri professor, 2 nəfəri dosent, 12 nəfəri baş müəllim, 2 nəfəri isə assistent vəzifəsində çalışır.

 

İxtisaslar

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə 

Kafedrada bakalavr hazırlığı aşağıdakı ixtisaslar üzrə aparılır:

  1. 050634 - Proseslerin avtomatlasdirilmasi muhendisliyi;
  2. 050616 - İnformasiya texnologiyaları.

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə kadr hazırlığı aşağıdakı ixtisaslar üzrə aparılır:

060628 -Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi” ixtisası üzrə 1 ixtisaslaşma:

  1. Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə.

060632 –“İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi”

  1. İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri.

Kafedrada tədris olunan fənlər

“AVTOMATIKA VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI” kafedrasında 2022/2023-cü tədris ilinin I semestrində tədris olunan fənlər

 

“Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi”

1.

Ölçmə texnikasının əsasları.

2.

Elektronikanın əsasları.

3.

Tənzimləmə texnikası.

4.

Kommunikasiya və Bus sistemin əsasları.

5

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları.

6.

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller.

7.

Güc elektronikası və intiqalın idarəedilməsi.

8.

Sensor sistemlər.

9.

Proseslərin analizi və identifikasiyası.

10.

Siqnalların analoq və rəqəmli emalı.

11.

Maşın qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi.

12.

Mikroprosessorlu idarəetmə sistemləri.

13.

Sənaye avtomatlaşdırılması. (I-II)

14.

Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi.

15.

Obyektlərin modelləşdirilməsi.

16.

Avtomatik idarəetmə sistemlərinin diaqnostikası.

17.

İntellektual idarəetmə sistemləri.

18.

İdarəetmə sistemlərinin əməliyyat tədqiqi.

19.

Lokal idarəetmə sistemləri.

 

“İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi”

1.

Elektronikanın əsasları.

2.

Kompüter şəbəkələri.

3.

Sistem proqramlaşdırılması və əməliyyat sistemləri (I - II).

4.

Rəqəmsal sistemlər.

5.

Kompüter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi.

6.

Verilənlərin strukturu və verilənlər bazası sistemləri (I - II).

7.

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri.

8.

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə.

9.

İntellektual sistemlər.

10.

Kommunikasiya vasitələri.

11.

Multimedya texnologiyaları.

12.

Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılması.

13.

İnformasiya texnologiyalarında modelləşdirmə.

14.

İnternet texnologiyaları.

15.

Elektronikanın kombinasiyalı qurğuları.

16.

İnformasiya texnologiyaları və sistemlərində informasiya təminatı.

 

“Kompüter mühəndisliyi”

1.

Kompüter mühəndisliyinin əsasları.

2.

Elektronikanın əsasları.

3.

Kompüter və hesablama sisteminin arxitekturası.

4.

Kompüter şəbəkələri.

5.

Rəqəmsal sistemlər.

6.

Kompüter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi.

7.

Verilənlərin strukturu və verilənlər bazası sistemləri.

8.

Əməliyyatların tədqiqi.

9.

Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi.

10.

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə.

11.

Kompüterlərin tətbiqi nəzəriyyəsinin əsasları.

12.

Multimedya texnologiyaları.

13.

Kompüter sxemotexnikası və mikroprosessor sistemləri.

14.

İntellektual sistemlər.

15.

Sistem analizi və dizayn.

16.

İnternet texnologiyaları.

17.

Kompüterdə rəqəmli və kombinasiyalı qurğular.

18.

Kompüter sistemlərində informasiya təminatı.

19.

Kompüter sistemlərində əməliyyatların tədqiqi.

 

“Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi”

1.

Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları (I - II).

2.

Elektronikanın əsasları.

3.

Analoq və rəqəmli elektronika.

4.

Mikroprosessorlu sistemlər.

5.

Sxemotexnikanın əsasları.

 

“Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi”

1.

Nəqliyyatda avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri.

 

“Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”

1.

Avtomatlaşdırmanın əsasları

 

“Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi”

1.

Avtomatik İE əsasları

 

“Qida məhsulları mühəndisliyi”

1.

Texnoloji proseslərin idarə edilməsi

 

“Sənayenin təşkili və idarə olunması”

1.

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları”

 

“Menecment”

1.

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları”

 

“Marketinq”

1.

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları”

 

“Biznesin idarə edilməsi”

1.

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları”

 “AVTOMATIKA VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI” kafedrasında ali təhsilin magistratura səviyyəsində 2022/2023-cü tədris ilində olan fənlər

 

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

1

Sistemlər nəzəriyyəsi

2

Optimal və adoptiv idarəetmə

3

Müasir idarəetmə üsulları

4

İnformasiya nəzəriyyəsi

5

İdarəetmə sistemidə müasir element və qurğular

6

Diskret sistemlər nəzəriyyəsi

7

Paylanmış idarəetmə sistemləri

8

TS-də informasiya emalı texnologiyası

9

TS-də avtomatik idarəetmə sisteminin təhlili

10

TS çoxsəviyyəli idarəetmə

11

TS-də elektron avtomatik idarəetmə sistemləri

12

TS-də avtomatik idarəetmə sistemlərinin diaqnostikası və etibarlılığı

13

TS informasiya təminatı və təhlükəsizliyi

14

TS-də texnoloji proseslərin idarəedilməsi

15

TS-də texnoloji ölçmə üsulları

 

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

1

İxtisas sahəsinin müasir problemləri

2

İxtisas sahəsinin tarixi və metodologiyası

3

Ali məktəb tərəfindən təyin edilən fənn (Tətbiqi informatika)

4

Şəbəkələrin əməliyyat sistemləri və proqramm təminatı

5

Proqram vasitələrinin layihələndirilməsi

6

Sistem mühəndisliyi

7

Korporativ informasiya sistemlərinin proqram təminatı

8

Tətbiqi proqram paketləri

9

Verilənlər və biliklərin idarə olunması

10

Tədqiqat üsulları

11

Elm və texnologiyanın tədqiqi

12

Biliklərə əsaslanan sistemlər

13

Ekspert sistemləri

14

Paylanmış sistemlərin təşkili

15

Paylanmış verilənlər bazası sistemləri

16

İnformasiya texnologiya layihələri

 

Kafedrada tədris olunan fənlərin proqramları Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub və çap edilmişdir.

Kafedrada tədrisi nəzərdə tutulmuş fənlər üzrə və bu fənlərin tədrisinin kredit sisteminin tələblərinə uyğun aparılması üçün illik iş planı, fənlər üzrə təsdiq edilmiş fənn proqramları, sillabusları, fənlər üzrə müəllimlərin tədris iş planları (forma 3, 3A və 6), müəllimlərin açıq dərslərinin qrafiki, müəllimlərin məsləhət saatlarının qrafiki və aparılacaq elmi seminarların qrafiki tərtib edilmiş və təsdiqlənmişdir.

Kafedrada professor-müəllim heyətinin tədris ilində mühazirə mətnlərinin elektron variantları vardır, onlar universitetin  kitabxanasına təhvil verilmiş və onlara mütəmadi nəzarət olunur.

İmtahanlara bir ay qalmış imtahan testləri və imtahan biletləri tərtib edilir və kafedra iclasında təsdiq olunur.

 

Tədris-metodiki təminat

“AVTOMATIKA VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI” kafedrası üzrə son 5 ildə nəşr olunmuş elmi işlər

Çap olunmuş elmi-metodik əsərlərinin sayı

2018 - 2023

Dərslik

-

Dərs vəsaiti

9

Fənn proqramı

71

Məqalə (Azərbaycanda)

89

Məqalə (xaricdə)

18

Əlavələr :

41

Professor-müəllim heyəti

Hacıyev Rövşən Mustafa

Kafedra müdiri


Bağırov Bayram Məhəmməd oğlu

Professor


Qasımov Rövşən Fazil oğlu

Dosent


Rəhimov Məmməd İbrahim oğlu

Baş müəllim


Məmmədova Arzu Natiq qızı

Baş müəllim


Hüseynov Cuma Mahmud oğlu

Baş müəllim


Abbasova Pərvin Əli qızı

Baş müəllim


Məmmədova Ayidə Məhəmmədiyə qızı

Baş müəllim


İsrəfilova Limon Abbas qızı

Baş müəllim


Quliyeva Rasimə Firəddin qızı

Baş müəllim


Vəliyev Ramil Nazim oğlu

Baş müəllim


Hümbətov İsfəndiyar Hüseyn oğlu

Baş müəllim


Məlikov Əli Aydın oğlu

Baş müəllim


Ələkbərova Tamara Şakir qızı

Assistent


Babayeva Şəhla Rüfət qızı

Assistent