Laboratoriyalar

Kimya və metallurgiya mühəndisliyi

1) Metallurgiya tədqiqat laboratoriyası

2) 4 ədəd Kimya laboratoriyası

3) İstilik texnikası laboratoriyası

4) Hidravlika və hidravlika maşınlar laboratoriyası

5) Azəraliminium MMC-nin Gəncə kompleksində kafedra filialı

 

Yüngül sənaye mühəndisliyi və dizayn

1) Geyim istehsalının tədris-istehsalat laboratoriyası

2) Göndən olan məmulat istehsalının tədris istehsalat laboratoriyası

3) Pambığın ilkin emal texnologiyası laboratoriyası

4) Xalçaçılıq emalatxanası

5) Dizayn emalatxanası

 

Ətraf mühitin mühafizəsi

1) Ətraf mühitin mühafizəsi laboratoriyası

 

Qida mühəndisliyi və ekspertiza

1) Qida məhsullarının istehsal texnologiyası laboratoriyası

2) Qida məhsullarının soyutma texnologiyası laboratoriyası

3) Şərab məhsullarının istehsal texnologiyası laboratoriyası

4) Qida məhsullarının keyfiyyətə nəzarət laboratoriyası

 

Avtomatika və informasiya texnologiyaları

4   ədəd tədris laboratoriyası

1 ədəd elmi tədqiqat laboratoriyası

 

Ümumi və tətbiqi fizika

Yarımkeçirici kristalların göyərdilməsi üzrə texnoloji laboratoriya

1) Fotoelektrik xassələrin tədqiqi elmi tədqiqat laboratoriyası

2) Optik xassələrin tədqiqi elmi tədqiqat laboratoriyası

 

Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya

Tədris laboratoriyaları:

1) Telekommunikasiya laboratoriyası

2) Telekommunikasiya və elektron laboratoriya

3) İnformatika laboratoriyası

4) Kompüter qrafikası laboratoriyası

5) Proqramlaşdırma laboratoriyası

 

Maşın mühəndisliyi və logistika

1) Dəzgahlar laboratoriyası

2) Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi laboratoriyası

3) Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili laboratoriyası

4) Yük qaldırıcı və nəqliyyat maşınları laboratoriyası

5) Tələbələrin elmi-tədqiqat və konstruktor laboratoriyası