Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

.

.

 

 •  Факультет начал свою деятельность в 1979-ом году под названием «Технология пищевой и легкой промышленности».  С 1980-ого года факультет назывался «Технология пищевых продуктов», а деканом был избран доцент Гаджиев Фирдус Бедой оглу. В 1988-ом году факульте разделили на две части, и назвался «Технология виноделия  и консервирование», с 1999-го года «Технология пищевых продуктов», с 2003-го года «Технология пищевых продуктов и туризм».
 • Факультетом руководили с 1990го по 1997-ой год доцент Рагимов Намиг Керем о., с 1997-го по 2005-го года профессор Набиев Ахад Али о., а с 2005-го по 2015-ый годы доцент Гасанов Арзу Наджаф о.
 • На факультете действуют следующие кафедры:
 • Технология виноделия – заведующий кафедрой доцент Юсифова Эльмира Надир г.
 • Технология консервирования – зав. каф. профессор Гусейнов Надир Масим о.
 • Автоматика и вычислительная техника – зав. каф. доцент Асадов Адил Мехди о.
 • Органическая физическая и коллоидная химия - зав. каф. профессор Маммадов Эльман Идрис о.
 • Физика - зав. каф. профессор Алиев Байрам Зейнал о.
 •  
 • В настоящее время на факультете готовятся кадры по следующим специальностям:
 •  
 • 1. Сервис в социально-культурной сфере:
 • a) Туризм и служба социально-культурного сервиса
 • 2. В сфере “Туризм и отельное дело”:
 • a) Отельное дело
 • b) Туроператор и турагентов
 • c) Ресторанный бизнес
 • d) Лечебно-оздоровительный туризм.
 • 3. В сфере “Инженерия пищевых продуктов”:
 • a) Технология производства и хранения зерновых продуктов
 • b) Технология  пекарня-кондитерских продуктов, хлеба, булок, макарон
 • c) Технология сахара и сахаросодержащих продуктов
 • d) Технология виноделия
 • e) Консервирование и технология пищевых концентрантов
 • f) Технология продуктов питания
 • 4. В сфере Технология потребительских товаров и маркетинг
 • 5. В сфере Технология товаров широкого потребления
 • а) Технология швейных изделий
 • b) Технология текстильных изделий
 • c) Технология трикотажных изделий
 • d) Технология кожных изделий
 • 6. В сфере Метрология, стандартизация и сертификация
 • 7. В сфере Дизайн.
 • На факультете действуют различные лаборатории, тематические кабинеты, производственные участки. В современном дегустационном зале проводят дегустации вин различных винных заводов. В лаборатории технология общественного питания студенты под руководством преподавателей готовят различные продукты и сдают в университетское кафе «Технолог». Производимое в лаборатории «Технология вина» брендовое вино университета «Гарагез» демонстрируется в различных выставках и ярмарках. В университетских, городских и республиканских мероприятиях, успешно демонстрируются рукоделия  студентов дизайнеров. Факультет успешно сотрудничает с различными фирмами, фабриками. Среди них можно указать: Неон, Шерг Улдузу, Азграната, Абшерон шераб, Приборостроительный завод и др.
 • В настоящее время выпускники нашего университета работают в различных отраслях промышленности.

 

.

.

.
Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov