Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/23 : “Sosial hüquqların araşdırılmas

Qanunlar və sərəncamlar

Qanunlar və sərəncamlar
Son dəyişiklik:
 
 
 
 
 
 
 

          AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ

               İLHAM ƏLİYEVİN
                  İMZALADIĞI 
        QANUNLAR, SƏRƏNCAMLAR

 

 

        

 AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  KONSTİTUSIYASI

Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul olnmuş Konstitusiyası müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası idi. Məlum olduğu kimi, 1918-1920-ci illərdə 23 ay mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətin əsas Qanununu qəbul edə bilməmişdi. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya quruluşunun tarixi əsasən SSRİ-nin tərkibində olduğu dövrə düşür.
Azərbaycanın birinci Konstitusiyası 1921-ci ilin mayın 19-daI Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında qəbul edilmişdir. Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 1921-ci il SSR Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış yeni redaksiyası 1925-ci il martın 14-də IV Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında qəbul olunmuşdur. 
Azərbaycan SSR-in 1978-ci ilin aprelin 21-dəqəbul edilmiş son Konstitusiyası da əvvəlki Konstitusiyalar kimi SSRİ Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış şəkildə idi. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yeni Konstitusiyanın hazırlanması zərurəti yarandı. Bunun üçün Prezident Heydər Əliyev başda olmaqla xüsusi komissiya yaradılmış, Konstitusiya layihəsi ümumxalq müzakirəsinə verilmişdi. 
1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq referendumu ilə Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul olunmuşdur.
1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiya müstəqil Azərbaycanın ilk, ümumilikdə isə respublikanın dördüncü Konstitusiyasıdır.
Ölkəmizdə həmin gündən 12 noyabr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Günü kimi qeyd olunur.
Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğunun əsaslarını qoymuşdur.
Azərbaycanın yeni Konstitusiyası 5 bölmədən, 12 fəsildən və 158 maddədən ibarətdir.
2002-ci ilin avqustunda referendum yolu ilə Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilib.
Azərbaycanda ilk konstitusiya məhkəmə nəzarəti orqanı olan Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi isə 1998-ci il iyul ayının 14-də yaranıb.
Xatırladaq ki, Konstitusiya günü bayram kimi qeyd olunsa da, noyabrın 12-si iş günüdür.
Qeyd: Konstitusiya - dövlətin ali qanunudur, ali hüquqi qüvvəyə malikdir, dövlətin siyasi, hüquqi və iqtisadi sistemlərinin əsasları təsbit edir. Konstitusiyalar iki əsas növə bölünür: yazılı və  yazılmamış.
Yazılı  konstitusiyalar ya vahid normativ akt, ya da bir neçə konstitusiya qanununun məcmusudur.
Yazılmamış  konstitusiyalarda isə ali qanun normalar, çoxlu sayda akt, həmçinin adətlərdə təsbit olunub.
Dünyada Konstitusiya ilk dəfə 1215-ci ildə İngiltərədə təsbit olunub. Həmin vaxt bu ölkədə qəbul olunan Azadlıqların Böyük Toplusu ilk konstitusiya aktı sayılır. İlk yazılı ali qanun isə ABŞ Konstitusiyadır. 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI
 
BİRİNCİ BÖLMƏ.  ÜMUMİ MÜDDƏALAR
 
İKİNCİ BÖLMƏ.  ƏSAS HÜQUQLAR, AZADLIQLAR VƏ VƏZİFƏLƏR
 
ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ.  DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ
 
DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ.  YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏ
 
BEŞİNCİ BÖLMƏ.  HÜQUQ VƏ QANUN
 
KEÇİD MÜDDƏALARI
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı

Qanunlar

1.Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi  haqqında   Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Azərbaycan,1yanvar,2015.

2. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Azərbaycan,18 yanvar,2015.

3. Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,7 fevral,2015.

4. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsindıə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Azərbaycan,8 fevral,2015.

5. İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə  əmək qabiliyyətinin itirilməsi haqqında icbari sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi  barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Azərbaycan,8 fevral,2015.

6. Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasnın Qanunu.-Azərbaycan,8 fevral,2015.

7. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili(xüsusi təhsil)haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasnın Qanunu.-Respublika,8 fevral,2015.

8. Əhali sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,17 fevral,2015.

9. Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Xalq qəzeti,17 fevral,2015.

10. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,14 mart,2015.

11. Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu.-Xalq qəzeti,17 mart,2015.

12. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Respublika,20 mart,2015.

13. Azərbaycan Respublikasnda mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,20 mart,2015.

14. Torpaq bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Respublika,20 mart,2015.

15.Torpaq islahatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,20 mart,2015.

16. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Azərbaycan,30 mart,2015.

17. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Azərbaycan,30 mart,2015.

18. İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə  əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında Azərbaycan 19.Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Azərbaycan,2 aprel,2015.

20. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Xalq qəzeti,4 aprel,2015.

21. Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan  Respublikası qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,4 aprel,2015.

22. Televiziya və radio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Xalq qəzeti,4 aprel,2015.

23. Siyasi partiyalar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Xalq qəzeti,5 aprel,2015.

24. Bələdiyyə qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Azərbaycan,18 aprel,2015.

25. Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasdının Qanunu.-Azərbaycan,19 aprel,2015.

26. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbayan Respublikasının Qanunu.- Respublika,7 may,2015.

27. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,7 may,2015.

28. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Xalq qəzeti,7 may,2015.

29. Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,15 may,2015.

30. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,5 iyun,2015.

31. Bələdiyyə qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan  Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,11 iyun,2015.

32. Pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Respublika,23 iyun,2015.

“Qiymətli kağızlar” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Xalq qəzeti,15 iyul,2015.

33. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,15 iyul,2015.

34. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,16 iyul,2015.

35. Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,17 iyul,2015.

36. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,17 iyul,2015.

37. Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər dilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,11 avqust,2015.

38. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Azərbaycan,22 sentyabr,2015.

39. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,15 oktyabr,2015.

40. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Azərbaycan,24 oktyabr,2015.

41. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,27 oktyabr,2015.

42. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,3 noyabr,2015.

43. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,3 noyabr,2015.

44. Naxçıvan Muxtar Respublikasnın Babək rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,3 noyabr,2015.

45. Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,4 noyabr,2015.

46. Hərbi qulluqçuların statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,4 noyabr,2015.

47.Torpaq bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Respublika,8 noyabr,2015.

48.Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Azərbaycan,14 noyabr,2015.

49. Narkotik vasitələrin,psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,14 noyabr,2015.

50. Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasınıln Qanunu.-Respublika,14 noyabr,2015.

51. İnvestisiya fondları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,14 noyabr,2015.

52. Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,14 noyabr,2015.

53. Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,14 noyabr,2015.

54. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,21 noyabr,2015.

55. Sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan  Respublikasının Qanunu.- Azərbaycan,21 noyabr,2015.

56. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,22 noyabr,2015.

57. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Azərbaycan,22 noyabr,2015.

58. Milli arxiv fondu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,22 noyabr,2015.

59. İctimai televiziya və radio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Respublika,22 noyabr,2015.

60. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Respublika,22 noyabr,2015.

61. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasdının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,26 noyabr,2015.

62.Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,26 noyabr,2015.

63. Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,6 dekabr,2015.

64. “Polis haqqında”Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,6 dekabr,2015.

65. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,8 dekabr,2015.

66. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,8 dekabr,2015.

67. Azərbaycan Respublikasında 2016-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,2015.

68. Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,22 dekabr.

69. Bələdiyyə qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunuda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,14 yanvar,2016.

70. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunuda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,15 yanvar,2016.

80. Kütləvi- informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-xalq qəzeti,15 yanvar,2016.

81. Üzümçülük və şərabçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,15 yanvar,2016.

82. Xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə  Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,29 yanvar,2016.

83. Rüblük hüquqi şəxslər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,4 fevral,2016.

84.Azərbaycan Respublikasının miqrasiya məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,19 fevral,2016.

85. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsuində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-xalq qəzeti,2 mart,2016.

86. Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.-Xalq qəzeti,2 mart,2016.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı

Sərəncamlar

1. Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,7yanvar,2015.

2. 2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,13 yanvar,2013.

3. Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik  yubileyinin keçirilməsi haqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,15 yanvar,2015.

4. X.B.Yusifzadəyə”Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomunun verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,15 yanvar,2015.

5. Dövlət ümumtəhsil müəssisələrində  çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və əməkhaqqının artırılması haqqında Azəırbaycan Respublikasının Sərəncamı.-Xalq qəzeti,17 yanvar.2015.

6. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Azərbaycan,20 yanvar,2015.

7. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2015-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.- Azərbaycan,20 yanvar,2015.

8. Əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,27 yanvar,2015.

9. “2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin inkişaf strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,27 yanvar,2015.

10. 2015-ci il Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Azərbaycan,1 fevral,2015.

11. Qəmər Almaszadənin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti, 5 fevral,2015.

12. Azərbaycan Respublikasınıln Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə komitəsinin ləğv edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,6 fevral,2015.

13. “Azərişıq”Açıq Səhmdar Cəmiyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,11 fevral,2015.

12. Talassemiya ilə mübarizəyə dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,11 fevral,2015.

14. AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,12 fevral,2015.

15.  Azərbaycan Polis Akademiyasının əyani şöbəsinə kursantların qəbulu məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1993-cü il 30 arpel tarixli 541 nömrəli fərmanının ləğv edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,12 fevral,2015.

16. Vasif Adızözəlovun 80 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,12 fevral,2015.

630. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 30 iyun tarixli 518 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,12 fevral,2015.

17. “Asan ödəniş” sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.- Xalq qəzeti,13 fevral,2015.

18.”Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin Sərəncamı.-Azərbaycan,21 fevral,2015.

19. 1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illik yubileyinə hazırlıq və yubileyin qeyd olunması üzrə Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,24 fevral,2015.

20. Mingəçevir şəhərinin mənzil fondunun əsaslı təmiri işlərinin sürətləndirilməsinə və kommunal texnikanın alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,26 fevral,2015.

21. Mingəçevir Sənaye Parkının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenrinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,27 fevral,2015.

22. Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinin (AzərTac-ın)Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi(AzərTac)adlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,27 fevral,2015.

23. Kənd təsərrüfatının inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,3 mart,2015.

24. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xüsusi sənədləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 mart tarixli 684 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.- Xalq qəzeti,14 mart,2015.

25. Əlağa Vahidin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Azərbaycan,19 mart,2015.

26. Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,19 mart,2015.

27. Ümumi istifadədə olan ölkə əhəmiyyətli avtomobil yollarının qorunması haqqında Azərbaycan Respuvlikası Prezidentinin Sərəncamı.-Azərbaycan,1 aprel,2015.

28.Ümumi istifadədə olan ölkə əhəmiyyətli avtomobil yollarının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Azərbaycan,1 aprel,2015.

29. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il- 23 fevral tarixli 225 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Tələbə-məzun” dövlət elektron məlumat sistemi haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklərin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.- Xalq qəzeti,4 aprel,2015.

30. 1941-1945-ci illlər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına,həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Sərəncamı.- Xalq qəzeti,4 aprel,2015.

31. 2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,4 aprel,2015.

32. Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev Mükafatı komissiyasının yeni tərkibinin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,9 aprel,2015.

33. Astara rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,14 aprel,2015.

34. Bitkiçiliyin inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,16 aprel,2015

35. “Aqrolizinq” açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən verilən və ya lizinq yolu ilə satılan suvarma sistemləri dəstinə və avadanlığına güzəşt tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,17 aprel,2015.

36. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.- Xalq qəzeti,18 aprel,2015.

37. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən elmi tədqiqat müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,18 aprel,2015.

38. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 3 aprel tarixli 1241-IVQD nömrəli qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Respublika,7 may,2015.

39. İncəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti, 7 may,2015.

40. “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təşkili haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Respublika,9 may,2015.

41. İ.M. Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Azərbaycan,16 may,2015.

42. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu ərazisində çoxmərtəbəli binada baş vermiş yanğın ilə əlaqədar Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,20 may,2015.

43. “Tikinti işlərinin dayandırılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,23 may,2015.

44. “Tikinti obyektlərinin sökülməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,23 may,2015.

45. Akademik Mikayıl Hüseynovun 110 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,2 iyun,2015.

46.  Azərbaycan milli mətbuatının 140 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,3 iyun,2015.

47. Qarabağ Sənaye Parkının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,4 iyun,2015.

48. Bakı şəhərində keçirilən I Avropa Oyunlarında Azərbaycan Respublikasının idmançıları və onların məşqçiləri üçün ən yüksək nəticələrə görə mükafatların müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Azərbaycan,9 iyun,2015.

49. Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestindən Çıxarış”ın və Torpaq sahəsinin planı və ölçüsünün təsvirlərinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.- Respublika,18 iyun,2015.

50. Dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Respublika,23 iyun,2015.

51. I Avropa Oyunları qaliblərinin və Azərbaycanda idmanın inkişafında xidmətləri olan şəxslərin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,30 iyun,2015.

52.  M.A.Əliyevanın “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,30 iyun,2015.

53.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında,idarə,təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Respublika,16 iyul,2015.

54. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,22 iyul, 2015.

55. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,22 iyul,2015.

56. Mingəçevir Dövlət Universitetinin yaradılması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,25 iyul,2015.

57. Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun Mingəçevir,Slyan və Sumqayıt fillialllarının ləğvi və Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 13 iyun tarixli 349 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,25 iyul,2015.

58. Dərbənd şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının binasının yenidən qurulması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,4 avqust,2015.

59. Azərbaycanda dini mədəniyyətin,tolerantlığın,dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun təbliğinin gücləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Azərbaycan,6 avqust,2015.

60. Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinin(AzərTac) Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi adlandırılması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında və sərəncamlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı.-Xalq qəzeti,11 avqust,2015.

61.O.K.Şirəliyevin”Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,13 avqust,2015.

62.XXXI Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlıq haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,13 avqust,2015.

63.A.B.Səfərovanın”Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu”ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,15 avqust,2015.

64. Heyvandarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,20 avqust,2015.

65. Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,22 avqust,2015.

66. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,29 avqust,2015.

67. F.Qocayevin “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,2 sentyabr,2015.

68. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının adının dəyişdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Respublika,4 sentyabr,2015.

69.M.B.Babanlının Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Respublika,4 sentyabr,2015.

70. Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu ərazisindəki “İmamzadə” kompleksində bərpa,abadlıq-quruculuq işlərinin tamamlanması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,10 sentyabr,2015.

71. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 13 noyabr tarixli 419 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqın” statusu verilməsi haqqında vəsatətə baxılması”Qaydası”nda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,10 sentyabr,2015.

72. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində”Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,11 sentyabr,2015.

73. Xaçmaz rayonunun ictimai-siyasi həyatında xidmətləri olan şəxslərin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,15 sentyabr,2015.

74. 2015-2016-cı tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdlərinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,15 sentyabr,2015.

75. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii sərvətlər Nazirliyi yanında Geodiziya və kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,15 sentyabr,2015.

76. Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun qiymətləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,15 sentyabr,2015.

77. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2017-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi üzrə təşkilat komitəsinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,19 sentyabr,2015.

78. “Azərbaycan Dəmir Yolları”Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 20 iyul tarixli 383 nömrəli sərəncamında dəyişikliklər edilməsi və Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təkilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,19 sentyabr,2015.

79. Azərbaycan Respublikasının neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,19 sentyabr,2015.

80. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasdı Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,19 sentyabr,2015.

81.Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun qiymətləndirilməsi sisteminin təkilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı.-Azərbaycan,19 sentyabr,2015.

82. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 14 iyun tarixli 493 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,22 sentyabr,2015.

83. General Səməd bəy Mehmandarovun 160 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,30 sentyabr,2015.

84. Ucar şəhərində çoxmərtəbəli binaların əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,9 oktyabr,2015.

85. Göyçay şəhərində çoxmərtəbəli binaların əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,9 oktyabr,2015.

86. Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinə “Əməkdar elm xadimi”fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,10 oktyabr,2015.

 87. Sumqayıt şəhərində çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilmısi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,14 oktyabr,2015.

88. Cahangir Zeynalovun 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,15 oktyabr,2015.

89. E.Ə.Mahmudovun Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,18 oktyabr,2015.

90. Sahibkarlıq fəaliyyətinin süsusi razılıq(lisenziya)tələb olunan növlərinin sayının azaldılması,xüsusi razılıq verilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi və şəffaflığının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,20 oktyabr,2015.

91. Azərbaycan energetiklərinin “Tərəqqi”medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,20 oktyabr,2015.

92.M.Quliyevin Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik nazirinin birinci müavini təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,21 oktyabr,2015.

93. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 27 mart tarixli 43 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin strukturunda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,21 oktyabr,2015.

94. Qrant haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 iyun tarixli 720 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,22 oktyabr,2015.

95. Azərbaycan Respublikasının Tranzit yükdaşımalar üzrə koordinasiya Şurasının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,22 oktyabr,2015.

96. M.Q.Quliyevə general-leytenant ali hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,22 oktyabr,2015.

97. Gömrük sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədaq bəzi yoxlamaların sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,23 oktyabr,2015.

98. Kimya sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,27 oktyabr,2015.

99. Şəki şəhərində Bəxtiyar Vahabzadənin ev-muzeyinin yaradılması və yaşadığı binaya xatirə lövhəsinin vurulması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,28 oktyabr,2015.

100. Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,28 oktyabr,2015.

101. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 13 yanvar tarixli 439 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında”Azərbaycan Respublikasının qanunu qüvvəyə minənədək əldə edilmiş və yaranmış daşınmaz əmlak obyekləri üzərində hüquqların əldə edilməsini təsdiq edən sənədlərin siyahısında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Respublika,1 noyabr,2015.

102. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsinin və 15 yaşı tamam olmamış Azərbaycan Respublikası vətəndaşının fərdi idenfikasiya kartının tətbiqi müddətləri ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,1 noyabr,2015.

103. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,6 noyabr,2015.

104. Şəki şəhərində abadlıq-quruculuq işlərinin sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,6 noyabr,2015.

105. Doktorantlara,ali təhsil,orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinini tələbələrinə və şagirdlərinə verilən təqaüdlərin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 30 avqust tarixli 3108 nömrəli sərəncamında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,11 noyabr,2015.

106. 2016-cı il 25-27 aprel tarixlərində Bakı şəhərində keçiriləcək Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sivilizasiyalar alyansının 7-ci Qlobal forumu ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Respublika,12 noyabr,2015.

107. Ə.M.Abbasovun Azərbaycan Respublikasının rabitə və yüksək texnologiyalar naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,13 noyabr,2015.

108. Ceyhun Hacıbəylinin 125 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,20 noyabr,2015.

109. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə  qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunuda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2015- ci il 20 oktyabr tarixli 1401-IVQD nömrəli qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Azərbaycan,20 oktyabr,2015.

110. Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının 50 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,25 noyabr,2015.

111. Qəmbər Hüseynlinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,26 noyabr,2015.

112. Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə qoşulması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,27 noyabr,2015.

113. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,28 noyabr,2015.

114. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,3 dekabr,2015.     

115. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Günəşli” yatağının 10 saylı stasionar dərin dəniz özülündə baş vermiş qəza ilə əlaqədar Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,6 dekabr,2015.         

116. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 138-IVQD nömrəli qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,8 dekabr,2015.

117. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin və Azərbaycan Respublikasının Xarici kəşfiyyat xidmətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,15 dekabr,2015.

118. Ə.C.Əliyevin İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialının rektoru təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,15 dekabr,2015.

119. Əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,17 dekabr,2015.

120. Bakı şəhərində nəqliyyat sahəsində islahatların keçirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Azərbaycan,22 dekabr,2015.

121. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün,müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Azərbaycan,22 dekabr,2015.

122. Lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,22 dekabr,2015.

123. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,22 dekabr,2015.

124. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin sistemində olan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,27 dekabr,2015.

125. Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik yardım göstərilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Respublika,31 dekabr,2015.

126.Yardımlı rayonunun Yardımlı-Hamarkənd-Abbasabad avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbyacan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Azərbaycan,07 yanvar,2015.

127. 2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikuturalizm ili”elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,12 yanvar,2016.

128. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.- Xalq qəzeti,14 yanvar,2016.

129. Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin fəliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,14 yanvar,2016.

130. Gömrük sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi yoxlamaların sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci ol 22 oktyabr tarixli 656 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.- Xalq qəzeti,14 yanvar,2016.

131. Azərbaycan Respublikası Xarici kəşfiyyat xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,14 yanvar,2016.

132. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq əqzeti,14 yanvar,2016.

133.  Gömrük sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi yoxlamaların sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 22 oktyabr tarixli 656 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,14 yanvar,2016.

134.  E.T.Quliyevin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Respublika,15 yanvar,2016.

135. İslam Təhsil,Elm və Mədəniyyət Təşkilatı(İSESCO) üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,15 yanvar,2016.

136.   Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət  Agentliyinin ləğv edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,16 yanvar,2016.

137.  Akademik V.Y.Axundovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,16 yanvar,2016.

138.  Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye nazirliyinin adının dəyişdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,16 yanvar,2016.

139.  R.N.Quluzadənin Azərbaycan Respublikasının  rabitə və yüksək texnologiyaları naziri təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,16 yanvar,2016.

140.  1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün artırılması və 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan respublikası Prezidentinin 2011-ci il 19 yanvar tarixli 370 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,17 yanvar,2016.

141. Əmək pensiyalarının baza hissəsinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,17 yanvar,2016.

142.  Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün artırılması və “Şəhid ailəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 19 dekabr tarixli 493 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,17 yanvar,2016.

143.  Məcbüri  köçkünlərə yemək xərci üçün verilən aylıq müavinətin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,17 yanvar,2016.

144. İnvestisiyaların təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,19 yanvar,2016.

145.  Mədəniyyət,gənclər və idman müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqlarının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,19 yanvar,2016.

146. Sosial təminat müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqlarının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,19 yanvar,2016.

147.  Səhiyyə müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqlarının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,19 yanvar,2016.

148. Təhsil müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqlarının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,19 yanvar,2016.

149. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən elm və elmi tədqiqat müəssisə,idarə və təşkilatlarında çalışan işçilərin əməkhaqlarının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,-Xalq qəzeti,19 yanvar,2016.

150. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə(tarf) maaşlarının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.- Xalq qəzeti,19 yanvar,2016.

151.  Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və dövlət qulluqçularının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif0 maaşlarının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,20 yanvar,2016.

152.  “Müharibə əlillərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün artırılması və Müharibə əlillərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2008-ci il 9 sentyabr tarixli 823 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.-Xalq qəzeti,20 yanvar,2016.

153.   Sosial müavinətlərinin məbləğinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.- Xalq qəzeti,20 yanvar,2016.

154. Kənd təsərrüfatı,meşə təsərrüfatı,meliorasiya və su təsərrüfatı,ətraf mühitin mühafizəsi,hidrometrologiya və balıqartırma sahələrində çalışan işçilərin əməkhaqlarının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,20 yanvar,2016.

155.  Şəki  şəhərinin tarixi hissəsinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,22 yanvar,2016.

156.  Əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.-Xalq qəzeti,26 yanvar,2016.

Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov