Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/23 : “Sosial hüquqların araşdırılmas

ATU-nun nəşrləri

ATU-nun nəşrləri
Son dəyişiklik:
 
 
 
 
 
 
 

                          ATU  əməkdaşlarının əsərləri

                            ( latın qrafikası ilə)

1.Kamal Siyavuş.İllərdə qalan izlər.Gəncə,2005.389 səh.100 nüsxə. Redaktor:Zirəddin Cavadlı. Hədiyyə.

2.Kamal Siyavuş.Mehralının sərgüzəştləri.(Hekayələr toplusu) Gəncə,2006.        141 səh.100 nüsxə.Redaktor:Zirəddin Cavadlı. Hədiyyə.

3.Əlbəndov Ə.A.,Mövsümov E.M. Ümumi və qeyri-üzvi kimya.Dərslik. Bakı,Elm,2013.661 səh.Tirajı,300 nüsxə.Rəyçilər:F.Y. Əliyev, Y.Ə.Yusubov,Ə.N.Muradov,R.İ.Hüseynov.İSBN:978-9952-453-07-2

4.İsmixanov A.X.,Qurbanov Q.Y.,Yusifova H.H.,Hüseynova S.Ə. Dizayn tarixi.Dərs vəsaiti.Gəncə,ADAU nəşriyyatı,2012.160 səh. Tirajı:300 n.Hədiyyə.

5. İsmixanov A.X. Şərifov H.N.Məmmədov Ə.Z. Dizayn tarixi-2. ”Təsviri incəsənət və memarlıq tarixi.” Dərs vəsaiti.Gəncə,ADAU nəşriyyatı,2012.150 səh. Tirajı:300 n. Hədiyyə.

6. İsmixanov A.X.Dizayn tarixi-3.”Azərbaycan incəsənət tarixi.”  Dərs vəsaiti. Gəncə,ADAU nəşriyyatı,2012.192 səh. Tirajı:300 n.Hədiyyə.

8.Əyyubov V.S.,Məmmədov F.Ə.,Əliyev R.R. Regional idarəetmə. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.Gəncə-Mingəçevir, Avropa nəşriyyatı,2013. 204 səh.Tirajı100.  Kitab Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunur.Elmi redaktor:Budaqov H.T. Rəyçilər:Hüseynov M.Ç.,Hacıyeva N.A., Məmmədov M.M.,BabayevF.Ə.

9.Haciyev Cahangir.Trikotajın texnologiyası kursundan tapşırıqlar.Dərs vəsaiti.Bakı,”Təhsil” NPM,2012.258 səh.Tirajı 200 nüsxə.Rəyçilər:t.e.d.      Vəliyev F.Ə., t.e.n.Cabbarov E.Ə., t.e.n.Abdullayeva S.İ.,t.e.n.Babayev F.Ə.

10.Hacıyev Cahangir.Trikotaj materiallarının texnoloji parametrlərinin layihələndirilməsi.Dərs vəsaiti.Bakı,”Təhsil”NPM,2010. 240 səh. Tirajı 200 nüsxə. Rəyçilər:t.e.d.Vəliyev F.Ə.,t.e.n.Cabbarov E.Ə., t.e.n.Abdullayeva S.İ., t.e.n.Babayev F.Ə.

11.Nəbiyev Əhəd.Şərabın kimyası.Dərslik.Bakı,Elm,2010.432 səh.            Tirajı:200 nüsxə.Redaktor:T.Kərimli.Rəy verənlər:BabayevM.Ş., FətəliyevH.K. İSBN:978-995-453-20-1

13.Muradov Polad.Elektrik rabitə nəzəriyyəsi.(Elektroniks Workbench MultiSim modelləşdirmə  proqramları).Gəncə,”ASC”,2010.Dərs vəsaiti. I hissə.162 səh. Tirajı 500 nüsxə.Redaktor:Verdiyev S.Q. Rəyçilər:Əliyev B.Z.,İbrahimov B.Q., MəmmədovS.Z.,Hacıyev R.M., Məmmədov İ.M.

14.Abadov Məsim. Turizm məhsullarının tərtibi texnologiyası.Dərs vəsaiti. Bakı,”Elm”,2011.136 səh. Tirajı 300 nüsxə. Redaktor:F. Məmmədov. Rəy verənlər: Nəbiyev Ə.Ə., Həsənov A.N., Məmmədov M. M., Ramazanov V.M. İSBN:978-9952-453-10-2.

15.Abbasov T.B.,Fərəcov H.M.Tikinti işlərinin əsasları.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.Bakı,2013.256 səh.Tirajı 100 nüsxə.Elmi redaktoru: Əliyev R.R. Rəyçilər:İbadullayev F.Y.,Bayramov Ə.R.,Cəfərov M.H., İsmixanov A.X.

16. Şükürov R.E., Babayev Ş.M., Rzayeva R.A. Standartlaşdırma  və sertifikatlaşdırma. Dərs vəsaiti. Gəncə, AzTU, 2014. 201 səh. Tirajı 1000 nüsxə. Tərtib edənlər: Şükürov R.E., Babayev Ş.M., Rzayeva R.A.Rəy verənlər:       Hacıyev F., Rəhimov S., Qocayev T., Мамедов Ф.А., 

18.Abadov Məsim.Xəmirin qatı balatı üsulu ilə hazırlanması.Dərs vəsaiti.        Bakı, Elm,2012.104 səh.Tirajı:250 nüsxə.Elmi redaktor: Məlikov Əhməd Qulu oğlu.Rəy verənlər:Fətəliyev H.K.,Nəbiyev Ə.Ə. ƏsgərovN.R.Nuriyev N.M. İSBN:978-9952-453-30-0

19.Bayramov Eldəniz,Abaqdov Məsim.Yarma istehsalının texnologiyası. Laboratoriya praktikumu.Dərs vəsaiti. Bakı,Elm,2012.  120 səh.Tirajı:250 nüsxə. Elmi redaktor:Məlikov Əhməd Qulu oğlu.Rəy verənlər:Fətəliyev H.K.,        Bağırov B.M.,  ƏsgərovN.R.Nuriyev N.M. İSBN:978-9952-453-19-5

20.AMEA Gəncə bölməsi.Xəbərlər məcmuəsi № 57.Gəncə,Elm,2014. 154 səh.Baş redaktor:Fuad Əliyev

21.Davamlı inkişaf və texnoloji innovasiyalar.Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları.I hissə.Gəncə,2014.487səh.Baş redaktor:Bayram Bağırov.Ön sözün müəllifi:A.Süleymanov.

22.  Davamlı inkişaf və texnoloji innovasiyalar.Beynəlxalq elmi-praktiki

Konfransın materialları.IIhissə.Gəncə,2014.381səh.Baş redaktor:Bayram

Bağırov.Ön sözün müəllifi:A.Süleymanov.

25.Şükürov R.E.,Babayev Ş.M.,Rzayeva R.A.Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma.Dərs vəsaiti.Gəncə,2014.201 səh.tirajı 1000 nüsxə. Tərtibçilər:ŞükürovR.E.,Babayev Ş.M.,Rzayeva.Rəy verənlər: HacıyevF.H.,rəhimovC.K.,Qocayev T.B.Bağırov B.M.

26.N.D.Verdiyev.Marketinqin idarə edilməsi.Gəncə.Azərbaycan Texnologiya Universiteti,2012. 336 səh. Tirajı:100 nüsxə.Qiyməti 15 man.Elmi redaktor və məsləhətçi:Hacıyeva N.A.Rəy verənlər:  Məmmədov M.M.,Hüseynova L.R., Allahverdiyev Ə.A.,Mehdiyev X.M.

27.Yusif  Hümbətov.Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi. Bakı,UniPrint,2013. 295 səh. Tirajı:300 nüsxə.Elmi redaktor:İsgəndərov Fərman Alisgəndərov .       Rəy verənlər:Məmmədov Fizuli Əziz oğlu Məmmədov, Oktay Qulam oğlu Ağayeva,Xalidə Mehdi qızı,Abbasov Zahid Qəşəm oğlu.İSBN:978-99520440-09-5

28. İ.Ə.Həbibov,R.Ə.Alıyev,İ.A.Alıyev,C.Ə.Məmmədov,A.Ə.Əlizadə. Mühəndis və maşın qrafikası.Gəncə,Araz-M,2015. 261 səh.Tiraj 300 nüsxə. Qiyməti 10 man. Rəy verənlər: T.B.Qocayev, N.L.Nəsrullayev, N.N.Məmmədov.

29.T.B.Abbasov,H.M.Fərəcov.Tikinti işlərinin əsasları.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı,Azərbaycan.2014.256 səh.Tiraj 100 nüsxə. Qiyməti 7 man.Elmi redaktor:R.R.Əliyev.Rəyçilər: F.Y.İbadullayev, Ə.R.Bayramov, M.H.Cəfərov, A.X.İsmixanov.

30.P.C.Muradov,Z.N.Hüseynov. Rabitə nəzəriyyəsi.Dərs vəsaiti.Gəncə, Gəncə Poliqrafiya ASC,2014.282 səh.Tiraj 300 nüsxə.  Qiyməti 10 man. Elmi   redaktor:  İmamverdiyev Q.M.  Rəy verənlər: Verdiyev S.Q., Əliyev B.Z., Kərimov İ.C., Məmmədov İ.M.

31. N.D.Verdiyev.İnformasiya iqtisadiyyatı.Dərs vəsaiti. Gəncə, Azərbaycan Texnologiya Universiteti,2012. 243 səh. Tiraj 100 nüsxə. Qiyməti 15 man.        Elmi redaktor:İsgəndərov F.A. Rəy verənlər: Mahmudov  M.N.,Mustafayev B.A., Allahverdiyev Ə.A.,Qarayev M.Ş.

32.N.H.Qurbanov, C.Ə.Hacıyev, E.M.Omarova, Ü.İ.Xəlilova, A.A.Qurbanova, M.H.Məhərrəmova.Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena.(Dərslik). “Qida məhsullarının texnologiyası”istiqamətində (“Qida məhsullarının mühəndisliyi” ixtisası üzrə) bakalavr təhsilli ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bakı,İqtisad Universiteti. 2010. 309 səh.Tiraj 500 nüsxə.Qiyməti 10 man.Redaktor:R.A.Abuşov. Rəy verənlər:R.A.Əliyev, Q.Ə.Sarıyev.             İSBN:5-8020-1670-15

33.Hümbətov Yusif Əbülfət oğlu.Səhmdar cəmiyyətlərin təşkili və idarə edilməsi.(Monoqrafiya).Gəncə,”Zaur”2008.184 səh.Qiyməti 6 man.                   Elmi redaktor:Abbasov Alican Bayraməli oğlu, Rəy verən:                          Məmmədov Fizuli Əziz oğlu.

34.Mətanət Əhmədova,Fizuli Məmmədov.Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları. (Dərs vəsaiti). Bakı,”Gəncə poliqrafiya”,2015.224 səh.           Qiyməti 15 man. Rəyçilər:Rövşən Rizvan oğlu Əliyev, İsa Yunis oğlu İsrafilov. Elmi redaktor:Firdovsi Əsgər oğlu Babayev.

35.Y.K.Yusifəliyev,İ.Ə.Əmiraslanov.Birdəyişənli funksiyaların differensial və inteqral hesabı suallarda və məsələrdə.(Dərs vəsaiti). Gəncə,”Araz M”,2014.       315 səh.Qiyməti 10 man. Elmi redaktor: E.Ş.Məmmədov. Rəyçilər:Ş.M.Mütəllimov,Ə.U.Quliyev,R.Z.Baratzadə,V.İ.Nəsibov

36. N.İ.Əmiraslanova, A.Ə.Əlizadə. Qida məhsulları istehsalının prosesləri və aparatları üzrə məsələlər. (Dərs vəsaiti) Gəncə-2015.252 səh.Qiyməti 8 man.     Tiraj 100 nüsxə . Redaktor:  N.R.Əsgərov. Rəyçilər: H.K.Fətəliyev, E.Ə.Bayram

37.H.Hüseynov.Tikiş maşınlarının əsas mexanizmləri.Dərs vəsaiti.Gəncə,2004.   78 səh.Red.Ş.Əliyev.Rəyçilər T.Mirzəyev,E.Cabbarov.Hədiyyə.

38.Ə.Əlbəndov,Ə.Muradov,R.Hüseynov.Ümumi və qeyri-üzvi kimya  praktikumu. Dərs vəsaiti.Gəncə,2006.135 səh.Rəy verən : E.Məmmədov.Red.V.Məmmədov.

39.“Qarşılıqlı əvəzolunma,Standartlaşdırma və texniki ölçmələr”fənni üzrə laboratoriya işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər. Gəncə,2006. 73səh.200 nüsxə.Tərtib edənlər:Ş.Babayev,R.Şükürov.Red.Ş.Həsənov.Rəyçilər: E.Namazov,F.Abdiyev.

40.R.Hüseynov.V.Məmmədov.G.Quliyeva.Yeyinti sənayesində istifadə olunan polimer materiallar.Dərs vəsaiti.Gəncə,2007.54səh.500 nüsxə.Red.Ə.Nəbiyev.   Rəy verən: Q.Qurbanov.

41.Səyavuş  Kamal.Nənələrdən miras dünya.Gəncə,2007.178 səh.100 nüsxə. Red.Z.Cavadlı.

42.Ş.Həsənov.Azərbaycan tarixinə dair vəsait.Gəncə,2008.132səh.

43.Ə.Bayramov. Ömürdən qalan izlər.Gəncə,2009.108 səh.100 nüsxə. Red.Ə.Qəzənfərli.

44.“Yeyinti,toxuculuq və yüngül sənaye sahələrinin aktual problemləri” mövzüsunda  Respublika  elmi-praktik konfransının materialları.Cild 2. Gəncə,2010.163səh.100 nüsxə.

45.M.İsmayılova,T.Mirzəyev.Tikiş məmulatlarının konstruksiyası üzrə laboratoriya praktikumu.Dərs vəsaiti.Bakı,2010.164 səh.200 nüsxə. Red.R.Əliyev.Rəy verənlər:O.Şamxalov,O.Bağırov.

46.Kimyadan tələbə tədqiqat işləri.Metodik  tövsiyyə.VII hissə.Gəncə,2010.         96 səh.300 nüsxə.Tərtib edənlər:R.Hüseynov,V.Məmmədov.Rəy verənlər: Ə.Nəbiyev,Q.Qurbanov.Hədiyyə.

47.R.Hüseynov, Q.Qurbanov ,M.Nəbiyev.Kimya və ekoloji problemlər.            Dərs vəsaiti.Gəncə,2010.184 səh.500 nüsxə.Qiyməti 5.00 man.Red.M.Vəliyev. Rəy verən :V.Məmmədov.

48.E.Dostiyari.Ə.Nəbiyev.Xurma  meyvəsindən müxtəlif çeşiddə  qida məhsulları istehsalı texnologiyasının tədqiqi.Monoqrafiya.Bakı,”Elm”,2011.180 səh.                  300 nüsxə.İSBN 978-9952-453-21-8.Qiym.7.00 man.Rəy verənlər: H.Fətəliyev, E.Ömərova.

49.Ə.Əlbəndov.Ümumi kimya.Dərslik.Bakı,Elm,2011.616 səh.500 nüsxə.               İSBN 978-9952-453-35-5.Qiyməti1 7.00 man.Rəyçilər: E.Məmmədov, E.Mövsümov.

50.A.Ələkbərov.Ə.Məlikov.Un,yarma və qarışıq yemin istehsal texnologiyası. Gəncə,2011.261 səh.300 nüsxə.Rəy verənlər:H.Fətəliyeva,Ə.Nəbiyev.

51.T.Qocayev.S.Əliyev.Ş.Əliyev.Maşınqayırmada  texnoloji proseslərin layihələndirilməsi.Dərs vəsaiti.Bakı,2011.140 səh.100 nüsxə.Rəy verənlər: C.Məmmədov,E.Məmmədov,Y.Salahov.Hədiyyə.

52.Kimyadan tələbə tədqiqat işləri.VIII hissə.(metodik tövsiyyə).Gəncə,2012.          104 səh.300 nüsxə.Tərtib edənlər:R.Hüseynov,X.Kəsəmənli.Rəy verən: Q.Qasımov. Red.M.Vəliyev.Hədiyyə.

53.T.Abbasov.H.Fərəcov.Tikinti işlərinin əsasları.Dərs vəsaiti.Bakı,2014.                   256 səh.100 nüsxə.Red.R.Əliyev.Rəyçi:Ə.Bayramov.qiym.7.00 man.

54.Obyektyönlü proqramlaşdırma fənnindən laboratoriya  işlərinin  yerinə  yetirilməsinə  aid metodiki göstəriş.Bakı,2014.130 səh.100 nüsxə. Rəyçilər: A.Məlikov,S.Həbubullayev.Red.A.Məmmədov.

55.H.Hüseynov.Tikiş müəssisələrinin hazırlıq-biçim sexi və avadanlıqları.        Dərs vəsaiti.Gəncə,2015.70 səh.Rəyçilər:F.Məmmədov,T.Mirzəyev.

56.A.Ələkbərov.,B.Verdiyev.Yeyinti istehsalının texnologiyası və avadanlıqları.Dərs vəsaiti.Gəncə,2015.169 səh.100 nüsxə.Rəy verənlər: T.İslamov,E.Bayramov.

57.T.Şükürov,R.Şükürov.Marketinq testlər toplusu(cavabları ilə).Tədris –metodik vəsait).Bakı,”Kooperasiya”,2011.200 səh.200 nüsxə.həd.

58.Ə.Bayramov,N.Vəliyev,T.Abbasov.Tətbiqi  mexanika.Dərslik.Gəncə.2011.           377 səh.Red.Ə.Bayramov.Rəy verən:T.Qocayev.

59.O.Mehdiyeva,Ş.Babayev,Q.Namazov.Qida məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin təyini üçün üsul və vasitələri.Dərs vəsaiti.Gəncə,2011.264 səh.          Rəy verənlər:T.Qocayev.Ə.Nəbiyev.

60.Kimyadan tələbə  tədqiqat işləri.Metodik  tövsiyyə.VIII hissə.Gəncə,2012.    103 səh.300 nüsxə.Red.M.Vəliyeva.Tərtib edənlər:R.Hüseynov,V.Məmmədov. X.Kəsəmənli.Rəy ver.İ.Qasımov.

61.N.Əmiraslanova.Qida məhsulları istehsalında istilik mübadilə proseslərinə aid hesabatlar və məsələlər.Dərs vəsaiti.Gəncə,2011.153 səh.100 nüsxə. Red.M.Cəfərov. Rəyçi H.Fətəliyev.Qiym.5.00 man.

62.Ə.Nəbiyev,N.Həsənova,M.Tağıyev.”Qida məhsullarının texnologiyasının nəzəri əsasları”fənnindən laboratoriya işlərinə dair praktikum. Bakı,”Elm”,2008. 248 səh.500 nüsxə.İSBN 5-8066-1711-4.Qiym.6.00 man.Rəy verən:N.Yusifov, L.İbrahimova.

63.Ə.Nəbiyev,E.Moslemzadeh.Qida məhsullarının biokimyası.Bakı,2008.             444 səh.500 nüsxə.İSBN 5-8066-1708-4.Rəy verən.N.Yusifov.Qiy.10.00 man.

64.B.Əliyev.Ümumi fizika kursu.Dərs vəsaiti.Bakı.”Elm”,2007.620 səh.300 nüsxə. İSBN 5-8066-1698-3.Rəyçilər: S.Hacıyev,Q.Qəribov.Red.N.Qocayev.

65.Ə.Əlbəndov.Analitik kimya.Dərslik.Bakı,”Elm”,2008.628 səh.500 nüsxə.            İSBN 5-8066-1778-5. Rəy verən:E.Məmmədov.Qiy.12.00 man.

66.D.Əhmədova,O.Şamxalov.Tikiş sənayesi avadanlıqları.Dərslik. Bakı,”Təhsil”,2007.250 səh.500 nüsxə.Red.M.Fərzəliyev.Rəy verənlər: F.Rəhimov.S.Məmmədov.

67.T.Şükürov,R.Şükürov.Marketinq  tədqiqatları.Dərs vəsaiti. Bakı,”Kooperasiya”,2007. 424 səh.500 nüsxə.Rəy verənlər:Ş.Hacıyev, Ş.Axundov.Qiym.10.00 man.

68.Ş.Həsənov,F.Məmmədov,U.Mehdiyev.Beynəlxalq standartlaşdırma

və məhsulların keyfiyyət ekspertizası.Dərs vəsaiti.Gəncə,2003.197 səh.                          100 nüsxə.Rəyçilər:R.Əliyev,G.Abbasov.Red. U.Əliyev.

69.“Materiallar müqaviməti” fənninin öyrədilməsi üçün metodiki vəsait. Gəncə,2005.92  səh.Tərtib edən:Ə.Bayramov.Red.T.Qocayev.Rəyçi: R.Maçanov.Həd.

70.R.Hüseynov,Ə.Əlbəndov.Ətraf  mühit və ekoloji vəziyyət.Dərs vəsaiti. Gəncə,2007.148 səh.İSBN 5-8066-1638-4.Red. Q.Qurbanov.Rəy verən:D.Aşurov.

71.R.Hüseynov,T.Qocayev,V.Məmmədov.Ekologiya.Dərs vəsaiti.Bakı,2003.               157 səh.300 nüsxə.Red.E.Məmmədov.Rəy verənlər:B.Nəbiyev.D.Məmmədov.

72.R.Hüseynov,H.Kərimov.Toxuculuq materiallarının kimyəvi texnologiyası. Gəncə,2007.117 səh.500 nüsxə.İSBN 5-8066-1638-4.Rəy verən:F.Babayev, V.Məmmədov.Red.Q.Q urbanov.Qiy.6.00 man.

73.A.Pənahova.Read,learn and speak english.Dərs vəsaiti.Gəncə,2010.229 səh.         300 nesxə.Tərtibedən:A.Pənahova.Rəyverən: A.Həmidov.Red.V.Bayramova. Qiym.6.00 man.

74.Ə.Bayramov,T.Abbasov.Tətbiqi mexanika.İ hissə.Materiallar müqaviməti.           Dərs vəsaiti.Gəncə,2004.127 səh. 250 nüsxə.Red.Ə.Bayramov.Rəy verən: T.Qocayev.Tərtib edən:Ə.Bayramov.

75.R.Hüseynov,V.Məmmədov.Ş.Əliyev,H.Kərimov.Plastik kütlələr avtomobil sənayesində.Dərs vəsaiti.Gəncə,2008.72 səh.500 nüsxə.Hədiyyə.

76.E.Məmmədov.Riyazi məntiqin elementləri.Dərs vəsaiti.Bakı,Elm.2012.         180 səh.300 nüsxə.İSBN 978-9952-453-43-0.Qiy.7.00 man.Red.R.Hüseynov. Rəyçi T.Məlikov.

77.M.Abadov.Azərbaycan turizm və onun inkişaf  problemləri. Dərsvəsaiti. Bakı”Şərq-Qərb”.2014.247səh.200nüsxə. Red.F.Məmmədov. Rəyçilər: Ə.Nəbiyev.H.Fətəliyev.İSBN 978-9952-32-175.

78.E.Bayramov.Xəmirin hazırlanma üsulları.Dərs vəsaiti.Bakı,Elm,2011.                     192 səh.300 nüsxə.İSBN 978-9952-453-17-1.Red.N.Əmiraslanova.                                 Rəy verənlər:B.Bağırov.H.Quliyev.N.Əsgərov.

79.T.Qocayev,S.Əliyev.Ş.Əliyev.Maşınqayırmada texnoloji proseslərin layihələndirilməsi.Dərs vəsaiti.Bakı,2011.140 səh.100 nüsxə.Hədiyyə.

80.M.Abadov,E.Bayramov.Çörək istehsalının texnologiyası.Dərs vəsaiti.Bakı.”Elm”.2011.116 səh.300 nüsxə.İSBN 978-9952-26-3.

Red.N.Əsgərov.Rəy verənlər:Ə.Nəbiyev.H.Fətəliyev.Qiy.6.00 man.

81.M.Abadov,E.Bayramov.Un istehsalının texnologiyası.Laboratoriya praktikumu. Dərs vəsaiti.Bakı.”Elm”.2011.124 səh.300 nüsxə.

İSBN :978-9952-453-19-5.Red.Ə.Məlikov.Rəy verənlər:H.Fətəliyev.

B.Bağırov.N.Əsgərov.

82.B.Bağırov.Əsgülümə salam.Bakı.Qanun.2010.128 səh.300 nüsxə. Həd.Red.F.Ağazadə.

83.Y.Hümbətov.Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi.Dərs vəsaiti. Bakı.UniPrint,2013. 293 səh.İSBN 978-9952-0440-09-5.

300 nüsxə.  Qiym.10.00 man.

84.M.Tağıyev.İaşə məhsullarının istehsal texnologiyasından

Laboratoriya  praktimu.Dərs vəsaiti.Bakı,2014,224 səh.300 nüsxə.

Qiym.10.00 man.Red.A.Həsənov.Rəy verənlər:Ə.Nəbiyev.E.Omarova.

85.İ.İsgəndərov,X.İsmayılov.Ampleoqrafiya-üzümçülük əsasları ilə birlikdə kursu üzrə laboratoriya praktikumu.Dərs vəsaiti.Gəncə,2014.108 səh.250 nüsxə.       

Red:U.Mehdiyev.Rəy verənlər:E.Bayramov.A.Qazıyev.Qiym.5.00 man.

85.A.Süleymanov,M.Düşdurov,A.Məmmədov.İnformatika fənnindən praktikum.(bölmələr  üzrətestlər toplusu ilə).Bakı,2014.317 səh.200 nüsxə. Qiym.15.00 man.Rəyçi:A.Məlikov.S.Həbibullayev.Red.R.Həsənov.

86.E.Bayramov.M.Abadov.Makaron istehsalının texnologiyası.Dərs vəsaiti. Bakı.Elm.2012.116 səh.250 nüsxə.İSBN 978-9952-453-26-3. Red.Ə.Məlikov.Rəyçilər:Ə.Nəbiyev.N.Əsgərov.Qiym.6.00 man.

87.T.Qocayev,İ.Əhmədov.F.Abdiyev.”Maşın hissələri”fənnindən laboratoriya işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər.Gəncə2003.79 səh.300 nüsxə. Red.N.Əsgərov.Rəy verən:Y.Salahova.Tərtib edənlər:T.Qocayev.İ.Əhmədova.

88.Elektrotexnika və dövrələr nəzəriyyəsinin əsasları fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər.Gəncə,2009.98 səh. Red.C.Hüseynov.Rəy verən:B.Əliyev.

89.Ə.Bayramov.T.Abbasov.Materiallar müqavimətindən laboratoriya praktikumu. Dərs vəsaiti.Gəncə,2010.142 səh.Rəy verən:T.Qocayev.

90.“Tələbələr,aspirantlar və gənc tədqiqatçıların elmi-praktiki konfransı”nın materialları.Gəncə,2006.104 səh.100 nüsxə.

91.“Yeyinti,toxuculuq və yüngül sənaye sahələrinin aktual problemləri”                  mövzusunda  Respublika Elmi-praktik konfransın materialları.Gəncə,2008.                   252 səh.100 nüsxə.

92.S.Həsənzadə.Dünyadan əziz dünya.(Nizaminin təbii-elmi görüçləri). Bakı,2011.300 səh.Qiym.15.00 man.Red.Z.Cavadlı.Rəyçi:F.Qasımzadə.

93.E.Canbağçalı.İçim məni,çölüm səni yandırır.Gəncə,2015.70 səh.100 nüsxə. hədiyyə.

94.R.Hüseynov,V.Məmmədov.Ş.Əmirov.İngibitor(dərs vəsaiti).Gəncə,2004.                 45 səh. 300 nüsxə.Red.R.Kərimova.Rəy verən:Q.Qurbanov.

95.R.Hüseynov.T.Məlikov.Birdəyişənli funksiyaların diferensial hesabı.                    Dərs vəsaiti.Bakı,Elm,2009.240 səh.300 nüsxə.Rəyçilər:S.Mirzəyev.N.İsgəndərov.    İSBN 978-9952-453-33-1.Hədiyyə.

97.İ.İsgəndərov,F.Məmmədov.Azərbaycan şərablarının texnologiyası. Dərslik. Bakı,Elm.2011.380 səh.300 nüsxə.Red.S.Verdiyev.Rəy verən:N.Yusifov.                            İSBN 978-9952-453-40-9.

98.İ.İsgəndərov, F.Məmmədov.Şərabçılıqda kupaj hesablamaları.Dərs vəsaiti.             108 səh.300 nüsxə.Rəy verənlər:H.Fətəliyev.U.Mehdiyev.                                                    İSBN 978-9952-453-34-4.

99.Ə.Bayramov.N.Vəliyev,R.Axundzadə.Texniki biliklərin  əsasları. Gəncə,2011.245 səh.Tərtib edənlər:Ə.Bayramov.N.Vəliyev.Rəy verənlər: X.Qurbanov.E.Namazov.

100.Q.Qurbanov,R.Hüseynov,N.Əsgərov.Qapalı zəncirli karbohidrogenlər.Dərs vəsaiti.Gəncə,2002.102 səh.300 nüsxə.Rəy verən:İ.Aslanov.Red.B.Nəbiyev.

101.E.Cabbarov,Q.Cabbarova.Parçanın quruluşu və təhlili.Dərs vəsaiti.I hissə. Gəncə,2008,110 səh.200 nüsxə.Rəy verən:F.Babayev.Red.R.Fətdahov.

102.N.Verdiyev.Marketinq.Dərs vəsaiti.Gəncə,2005.127 səh.Hədiyyə.Rəy verən: A.Şükükov.

103.F.Məmmədov.Gömrük işinin əsasları.Gəncə,2002.136 səh.Qiym.2.00 man. Red.A.Abbasov.Rəyçi:M.Məmmədov.

104.B.Bağırov,T.Hacıyev,N.Osmanov.Nəqliyyat  vasitələrinin konstruktiv təhlükəsizliyi.Dərs vəsaiti.Gəncə,2011.214 səh.200 nüsxə.Rəy verənlər: T.Qocayev.Q.Əliyev.Ş.Babayev. Hədiyyə.

105.R.Əkbərov,Z.Orucov. Materialşünaslıq. Dərslik.Bakı,2003.120 səh.                          1000 nüsxə.Red. O.Şamxalov. Rəy verən: F. Babayev.                                                                                                                                                                                                                                             

106.Ş.Mütəllimov, S.Mustafayev, M.Məmmədov. Riyazi fizika tənlikləri.Dərs vəsaiti. Bakı, 2011.214 səh.100 nüsxə.H ədiyyə.

107. Сahangir Hacıyev. Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi. Metodik vəsaiti. Bakı, 2013. 53 səh. Tiraj 200. Rəy verənlər: Z. M. Zeynalov, A.İ. Həmidov, E.Ə.Cabbarov. F, Ə, Babayev. Hədiyyə.

               ATU-nun əməkdaşlarının əsərləri

                            (Kiril əlifbası)

 1. Л.Н. Кәримов .Гејри -мүәјјән вә мүәјјән интеграл. Кировабад ,1985. 133 сәһ.(дәрс вәсаити).Тиражы 500нүсх. Гијмәти 1ман.52 гәп.
 2. Ә.А. Әлбәндов.Атомун гурулушу вә кимјәви рабитә.Кировабад , 1987.(дәрс вәсаити).Тиражы 500 нүсх. Гијмәти 1 ман.137 сәһ.
 3. Ә.Ә.Нәбијев вә б. Биокимјадан лабораторија мәшғәләләринә даир практикум. Ҝәнҹә,1992.71 сәһ.Гијмәти 4 ман.
 4. А.Һ.Абдуллајев, Р.Ҹ. Ҝөјүшов. Физики кимја.Ҝәнҹә, 1992. (дәрслик). 286 сәһ.Тираж 1000 нүсх Гијмәти 30 ман.
 5. Ә.Р.Бајрамов,Т.Б. Аббасов . Материаллар мүгавимәти фәнниндән һесабат – графики ишләр,иш програмы вә онларын јеринә јетирилмәсинә даир нүмунәләр һәлли.Ҝәнҹә, 1995.
 6. Ә. Нәбијев. Јејинти мәһсулларынын биокимјасы.(дәрслик). Ҝәнҹә , 1996. 178 сәһ. Тиражы 1500 нүсх. Гијмәти 15000 ман.
 7. Ә.Р. Бајрамов. Сәрбәст иш үчүн практики материаллар мүгавимәти курсу.(дәрслик).Бакы ,1993.514 сәһ.Һәдијјә .
 8. Р.С. Әкбәров. Тохуҹулуг материалшүнаслығы.I һиссә. (дәрс вәсаити). Бакы,1988.Тиражы 500 нүсх. 108 сәһ.Һәдијјә.
 9. О.И. Абдуллајев. Иҹтимаи мүнасибәтләр системи вә адәт- әнәнәләр. Бакы ,1998.Тиражы 500 нүсх.Гијмәти  30.000 ман. 188 сәһ.
 10. В.Ј. Мәммәдов , Н.И. Һүсејнов. Техноложи өлчмәләр. I һиссә. (дәрс вәсаити).Тиражы 500нүсх.Ҝәнҹә,1998. 115сәһ.Гијмәти 1700 ман.
 11. Ə.A.Əлбәндов и др.Үмуми вә гејри – үзви кимја практикуму.Ҝәнҹә – 2000.(дәрс вәсаити).тираж 100.сәһ 120. гијмәти  6500
 12.  Р.И. Һүсејнов вә б. Електрон вә кимјәви просесләр.Ҝәнҹә  - 1998. Тираж 500.(дәрс вәсаити).сәһ 103.гијмәти  2 ман.
 13.  Н.М. Јусифов, И.В. Искәндәров. Гида кимјасы. Аҝаһ – 2000.

сәһ 136.тираж -300.гијмәти 10.000

 1.  Е.Ә. Ҹаббаров.Парчанын гурлушу вә тәһлили .( дәрс вәсаити)                  (I һиссә).Ҝәнҹә  - 1999. тираж  200. сәһ 113. гијмәти 18.000
 2.  В.Н. Мәммәдов, А.М. Зејналов . Кимја суал вә ҹавабларда .(дәрс вәсаити). Ҝәнҹә – 2000.тираж 300.гијмәти 10.000.сәһ 85.

                                  ATU-nun əməkdaşlarının əsərləri

                             ( Rus dilində)

1.Э.Р. Байрамов. Влияние силы трения на предварительное смещение контактируемых тел.(монография).Баку, 1993.Тираж 500экз.148стр. Цена 3 ман.

2.Ш.М. Муталлимов. Волновая динамика гибких связей. (монография).Баку,2001. 267стр.Тираж 300экз. Цена 30.000ман.

3.Т.К. Меликов . Особые управление в системах с последействием.Баку,2002. 188стр.Тираж300.Цена 20.000ман.

4.Т.Б.Годжаев. Концентрация  напряжений в многосвязных кусочно-однородных средах.Монография.Баку,»Елм»,2014.128 стр.             Тираж 300экз.

5.Б.Алиев,М.Джафаров.Физика в законах,формулах,графиках и таблицах.Учебное пособие.Баку,»Елм»,2007.288 стр. Тираж  300 экз.              Цена8.00 ман. İSBN 5-8066-1658-4.

6.А.Х.Исмиханов. История  дизайна.Учебноепособие. Гянджа ,2012.146 стр.Цена 5.00ман.Тираж 300экз.Ред.В.Мамедов.

7.А.Исмиханов,У.Баширов.История дизайна-2.Учебное пособие. Гянджа,2012.198 стр.Цена5.00ман.Тираж 300экз.Ред.В.Мамедов.

 

 

Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov