Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/02/13 : BP şirkəti (British Petr

Elektron kitablar

Elektron kitablar
Son dəyişiklik:
 
 
 
 
 
 
 

ELEKTRON  KİTABLAR

Ekskursiya və ekskursiya rəhbəri -  Bu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.

 Dərslik 
Müəllif:  M.M. Ağakərimov, S.İ. Baba-zade, 
Bakı, Oskar, 2006, 171 s., tir. 1000 n.
 
Dərs vəsaiti  kimi “ Ekskursiya və ekskursiya rəhbəri” kitabı ekskursiya işinin təşkili kursunun əsas nəzəri və praktiki məsələlərini işıqlandırır. Kitab ekskursiya işinin təşkili haqqında geniş yazılmış vəsaitdir. Kitab 11 fəsil, səyahət, turizm və ekskursiya sahəsində hüquqi tənzimlənməyə aid beynəlxalq sənədlərdən bəhs edən 3 əlavədən və ekskursiya rəhbərinə kömək məqsədilə ekskursiya marşrutlarının metodiki hazırlanaması və aparılması üçün tematik nümunələrdən ibarətdir.
 
Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyasıBu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.
 
Dərslik
Müəllif:  Məmmədov R.H., Tofiq Bəhərçi, V.Z. Mehdiyeva, T.S. Quliyev 
Bakı, İqtisad Universiteti, 2006, 490 s.
 
Dərslikdə  ayrı – ayrı ölkə və regionlarda məhsuldar qüvvələrin, istehsalın inkişafında rolu və əhəmiyyəti araşdırılır.Onun yerləşdirilməsinin qanuna-uyğunluqlarına, prinsiplərinə, amillərinə və metodlarına diqqət yetirilir. İnkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələrdə dünya iqtisadiyyatında başlıca rol oynayan istehsal kompleksləri, ayrı–ayrı təsərrüfat sahələri ətraflı şərh olunur, onlar coğrafi yerləşməsi göstərilməklə son illərdə inkişafının kəmiyyət, keyfiyyət göstəriciləri öz əksini tapır. “Maraqlı məlumatlar" ,“Qan yaddaşı ”,“Unutmaq olmaz” bölmələri oxucunun diqqətini daha çox cəlb edən sahələrdəndir.
 
Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi  - Bu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.
 
 
Dərs vəsaiti  
Müəllif: Bahadur Bilalov.,
Bakı, Mütərcim, 2006., 280 s.
 
Azərbaycanda ilk dəfə qələmə alınmış bu dərs vəsaitində turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsinin sistemləşdirilməsinə cəhd edilmişdir. Kitabda turizmlə bağlı beynəlxalq konvensiyalar, müqavilələr təhlil edilir. Beynəlxalq və milli turizm təşkilatlarının fəaliyyəti araşdırılır,beynəlxalq hüquq nöqteyi  nəzərindən turizm səfərlərinin  aspektləri işıqlandırılır. Azərbaycan Respublikasında turizm fəaliyyətinin hüquqi bazası, sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət  tənzimlənməsi və s. məsələlər geniş  hüquqi vlət
fəaliyyətinin şərh edilir. 
     İnformatika - Bu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.
 
Dərslik 
Müəllif:  Kərimov S.Q., Həbibullayev S.B.,  İbrahimzadə T.İ.,
Bakı, Elm, 2005., 421 s., Tiraj-500 n.
 
Annotasiya: İnformatika üzrə azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr olunan bu dərslikdə informatika fənninin bütün problemləri əhatə olunmuşdur. Burada  informatikanın əsas anlayışları, müasir kompyüter texnikasının əsasaları, fərdi kompyüterlər alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırmanın əsasları, kompyüterin proqram təminatı, o cümlədən,sistem və tətbiqi proqram təminatı, müasir fərdi kompüterlər ücün geniş tətbiq olunan mətn, cədvəl, qrafik və riyazi proqram paketləri, verilənlər bazaları və onlarla işləmək üçün proqram paketləri, kompüter şəbəkələri, o cümlədən internet şəbəkəsi şərh olunur.
 
         Maliyyə 
 
  Dərslik
Müəllif:  Novruzov Mirpaşa, Hüseynov Xanoğlan
Bakı, Kooperasiya, 2007, 464 s., tiraj 500 n.
 
Dərslik  ali təhsil məktəblərinin Dövlət təhsil standartlarında “Maliyyə və kredit” ixtisası üzrə nəzərdə tutulmuş tələbələrə uyğun olaraq yazılmış və “Maliyyə” fənninin əsas bölmələrini əhatə edir. Tədris materialları lazımi səviyyədə strukturlaşdırılmış və o, Azərbaycan Respublikasının maliyyyə sistemi və onunidarə edilməsi haqqında kompleks təsəvvür verir. Burada dövlət və bələdiyyə maliyyəsi, müəssisələrin sığorta təşkilatlarının, ev təsərrüfatının maliyyəsi nəzərdən keçiilir. Dərslikdə beynəlxalq maliyyə münasibətlərinə xüsusi bölmə həsr edilmişdir. Dövlətin maliyyə, büdcə və vergi siyasətinin, dövlət kreditinin maliyyə menecmentinin və müasir maliyyə elminin digər aktual məsələləri ardıcıl olaraq şərh edilir.
 
 
İstehlak mallarının ekspertizasının  nəzəri əsasları - Bu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.
 
Dərslik
Müəllif: ( kollektiv) Həsənov Ə.P., Vəliməmmədov C.M., T.R. və başqaları.
Bakı, İqtisad Universiteti, 203, 443 s. Tiraj-500
 
Dərslik istehlak malları ekspertizası, ərzaq malları ekspertizası əmtəəşünaslığı, qeyri-ərzaq malları əmtəşünaslığı kommersiya, ticarət reklamı, gömrük işi, gömrük işinin təşkili, beynəlxalq ticarət ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri, habelə ticarət işçilərinin  ixtisasartırma kursunun dinləyiciləri və bu sahədə çalışan işçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası   (I hissə) - Bu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.
 
Dərslik.
Müəllif: (kollektiv),Ə.P.Həsənov, D.Ə.Nuriyev.,T.R.Osmanov və başqaları 
Bakı, Çaşıoğlu,  2006, 640 s., tiraj-300
 
Dərslik qeyri - ərzaq mallarına aid mühüm bölmələrin ekspertizasını əhatə edir. Dərslik bakalavr və magistratura pilləsində təhsil alan ali məktəb tələbələri və keyfiyyətlə maraqlanan digər oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
 
Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası   (II hissə) - Bu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.
 
Dərslik.
Müəllif:  (kollektiv) Ə.P.Həsənov, D.Ə.Nuriyev və başqaları
Bakı, Çaşıoğlu, 2006, 616 s.
 
Dərslik qeyri - ərzaq mallarına aid mühüm bölmələrin ekspertizasını əhatə edir. Dərslik bakalavr və magistratura pilləsində təhsil alan ali məktəb tələbələri və keyfiyyətlə maraqlanan digər oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
 
Qeyri-ərzaq mallarının laboratoriya tədqiqatı - Bu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.
 
Dərslik.
Müəllif:  (kollektiv)- Ə.R. Həsənov, C.M. Vəliməmmədov və başqaları
Bakı, İqtisad Universiteti, 2005, 343 s., tiraj  500 n.
 
“Qeyri - ərzaq malların laboratoriya tədqiqatı ” dərsliyində  tədris proqramında nəzərdə tutulan təcrübə və tapşırıqların yerinə yetirilməsi deyil, eyni zamanda gənc mütəxəssislərin gələcək fəaliyyətində bilik və bacarığının artırılmasına köməklik edə biləcək tədris – tədqiqat işləri də verilmişdir. Dərslikdə verilmiş hər bir tapşırığin universitetimizin müvafiq laboratoriyasında sınaqdan keçirmək imkanı vardır. Hazırki dərslikdən nəinki əmtəəşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan bakalavr və magistirlər, habelə istehlak malların keyfiyyət ekspertizası, gömrük işinin təşkili və ekspertizası ixtisasları üzrə təhsil alanlar, eləcə də istehsalatda çalışan mütəxəssislər də istifadə edə bilərlər. 
 
Beynəlxalq Turizmin Coğrafiyası - Bu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.
 
 
Dərs vəsaiti  
Müəllif:  Məmmədov C.A., Soltanova H.B., Rəhimov S.N. 
Bakı, Mütərcim, 2002., 512 s.
 
Birinci hissədə turizmin yaranma tarixindən, forma və növlərindən, beynəlxalq turizmin dünya iqtisadiyyatındakı rolundan, turizm və təbiətin mühafizəsi məsələlərindən, əsas beynəlxalq regional və milli turizm təşkilatları barədə informatik materiallardan, dünya regionları üzrə turizmin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivlərindən danışır. II–ci hissədə materiklər regionlar üzrə beynəlxalq turizmin vəziyyəti araşdırılır. Beynəlxalq turizm sənayesi güclü inkişaf etmiş 50 – dən artıq dövlətin “ Turizm portreti “ verilir. Sorğu xarakterli üçüncü hissədəisə turizmə dair normativ qanunverici aktlardan, beynəlxalq, regional və milli turist təşkilatların rus, ingiglis və azərbaycan dillərində abbreviaturası, iqamətgahlarının harada yerləşməsindən və s. danışılır. Kitabın sonunda azərbaycan, rus və xarici dillərdə məsləhət bilinən geniş ədəbiyyat siyahısı verilmişdir.
 
        Turizm - Bu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.
 
Dərs vəsaiti
Müəllif:  S.T.Yeganlı, E.M.Hacıyev 
Bakı, Təhsil, 2006, 324 s., Titaj 1000 n.
 
Turizm haqqında tam təsəvvür yaratmaq üçün onun bir – biri ilə ayrılmaz əlaqələri olan tarixi, coğrafiyası, inkişaf siyasəti və planlaşdırılması, reklam və informasiya texnologiyası, marketinq və menecmenti və nəhayət, hüquq təminatı sistem şəklində araşdırılır. Kitab turist profili ali və orta məktəblərin tələbələri, müəllimləri və mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulur.
 
 
Dərslik
Müəllif: Əlbəndov Ə.A.  
Bakı 2011, 612 səh.
 
Dərslikdə  atomun quruluşu və kimyəvi rabitə haqqında müasir nəzəriyyələr, molekullararası qüvvələr, kompleks birləşmələr, kimyəvi proseslərin energetikası və kinetikası, bərk maddələrin və məhlulların kimyası, oksidləşmə-reduksiya və elektrokimyəvi proseslər, korroziya və metalların müdafiəsi məsələləri şərh edilmişdir. Dərsliyin “Kimyanın seçilmiş məsələləri adlanan sonuncu bölməsinə bakalavr hazırlığının ixtisas istiqamətlərindən asılı olaraq seçilib tədrisə daxil adilən fəsillər daxil edilmişdir.
 
Qida məhsullarının biokimyası - Bu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.
 
 Dərslik 
Müəllif:  Nəbiyev Ə.Ə., Moslemzadeh E.Ə.
              Bakı, Elm-2008, 444 s.
 
Dərslikdə qida sənayesinin müxtəlif sahələrində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında biokimya elminin rolu öz əksini  tapmışdır. Kitabda bitki və heyvan mənşəli qida məhsullarının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, onların tərkibini təşkil edən maddələrin kimyəvi təbiəti, xassələri və çevrilmələri barədə məlumat verilmişdir. İnsanların uzunömürlü və sağlam yaşamaları üçün düzgün qidalanmanın mahiyyəti də qeyd edilmişdir. Bu məqsədlə həzm prosesində karbohidratların (şəkərlərin), yağların (xolesterinin) və qeyrilərinin insan orqanizminə təsiri bu kitabda geniş şərh edilmişdir. Oxuculara təqdim edilən bu dərslik “Qida məhsullarının texnologiyası” istiqaməti üzrə ali məktəb proqramına uyğun olaraq tərtib olunmuşdur. Kitabdan uygun ali məktəblərin bakalavr  və magistr  tələbələri, həmçinin aspirantları, elmi işçiləri və digər oxucu kütləsi də istifadə edə bilər.
 
Qida məhsullarının texnologiyasının nəzəri əsasları  
 
Dərs vəsaiti
Müəllif:  Nəbiyev Ə.Ə., (kollektiv)
 
Kitab “Qida məhsullarının texnologiyası” istiqaməti üzrə təhsil alan bakalavr və magistr tələbələr ücün nəzərdə tutulmuşdur. Bu vəsaitdən “Biokimya “və “Qida kimyası“ fənnləri üzrə də laboratoriya  dərslərinin keçirilməsində istifadə oluna bilər. Vəsaitdə qida məhsullarının tərkibini təşkil edən biokomponentlərin (zülalların, vitaminlərin, karbohidratların, yağların və qeyrilərinin) miqdarca təyin olunması üçün üsullar işlənib hazırlanmışdır. Qeyd olunan təcrübələrin düzgünlüyünü müəlliflər tərəfindən dəfələrlə yoxlanılmışdır. Bu vəsaitdən nəinki ali məktəb tələbələri, hətta istehsalatda çalışan mütəxəssislər də istifadə edə bilər.
 
Dərslik
Müəllif: Nəbiyev Ə.Ə.

Dərslikdə “Qida məhsullarının mühəndisliyi” istiqaməti üzrə “Şərabın texnologiyası” ixtisasından yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında “Şərabın kimyası” fənninin rolu qeyd olunmuşdur. Kitabda üzümün və şərabın tərkibini təşkil edən maddələr haqqında hərtərəfli məlumat verilmişdir. Şərab istehsalı zamanı baş verən qıcqırma prosesini və digər texnoloji proseslərin düzgün tənzimlənməsinin mahiyyəti açıqlanmışdır. Ayrı-ayrı şərabların istehsal texnologiyasının kimyəvi əsasları da kitabda şərh edilmişdir.

 

 
Dərslik
Müəllif:  Əliyev B.Z.
 
Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali  texniki universitetlər  üçün təsdiq edilmiş “Ümumi fizika kursu” proqramına uyğun yazılmışdır. Dərslikdə ümumi fizika kursunun mexanika-molekulyar, elektrik bəhsi, optika, kvant mexanikasının elementləri, atom v ənüvə fizikasının əsas bölmələri araşdırılmışdır.Dərslikdən Ali Texniki Universitetlərin və həmçinin pedaqoji Universitetlərin tələbələri istifadə edə bilərlər. Bunlardan əlavə dərslik lisey, kollec tələbələri və orta məktəb müəllimləri üçündə faydalı hesab edilə bilər.
 
         Otel  - Bu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.
 
Dərs vəsaiti
Müəllif: M.M.Ağakərimov
              Bakı, 2008, 325 s.
 
Bu kitab otel və turizm sahəsində çalışan mütəxəssislərə və bu sahələr üzrə təhsil alan tələbələrə kömək məqsədilə yazılmışdır. Dərs vəsaitində, mehmanxanaların inkişaf tarixi, otelin müxtəlif şöbələrinin strukturları, o cümlədən qəbul, yerləşdirmə və xidmət, marketinq, təsərrüfat, təhlükəsizlik, kadrlar şöbələrinin funksiyaları, restoran servisi, diplomatik tədbirlərin təşkili haqqında geniş məlumat verilir. Dərs vəsaitində otelin idarə olunmasında kompüter sistemlərinin rolu da əksini tapmışdır.
 
 
 
 
 
 Monoqrafiya
Müəllif: E.N. Dostdiyaı, Ə.Ə. Nəbiyev 
 
Xurma meyvəsi yüksək qidalılıq və müalicəvi xüsusiyyətə malik olmaqla ölkəmizin bir çox rayonlarında geniş yayılmışdır. Onun tərkibi sadə şəkərlərlə (qlükoza, fruktoza), antioksidant xüsusiyyətinə malik fenol maddələri ilə, zülallarla, vitaminlərlə, mineral maddələrlə, o cümlədən yodla və digər qida komponentləri ilə daha zəngindir. Oxuculara təqdim olunan  bu kitabdan uyğun ali məktəblərin bakalavr və magistr tələbələri, həmçinin doktorantları, elmi işçiləri və digər oxucu kütləsi də istifadə edə bilər.
Tərtib olunmuş monoqrafiya sözsüz ki, nöqsansızdeyildir. Ona görə də tənqidi qeydlər və nöqsanlar üçün əvvəlcədən oxuculara öz minnətdarlığımızı bildiririk.
 
 
 Dərs vəsaiti
Müəllif: Mütəllimov Ş.,  Mustafayev S.,  Məmmədov N.
Bakı, 2011, 214 səh. 100 n.
 
Bu kitab, öz tədqiq üsulunun mahiyyətinə görə müstəqil elm sahəsi olan və nəzəri fizikanın müəyyən hissəsini təşkil edən riyazi-fizika tənliklərinə həsr edilmişdiiiir. Riyazi fizikanın bütün məsələlərini deyil, yalnız xüsusi törəməli diferensial tənliklərə gətirilən məsələlərini əhatə edən bu kitabda, təbiətdə mövcud olan əsas proseslərin xarakterini və daxili əlaqələrini göstərməyə cəhd edilmişdir.
 
Yeyinti məhsullarının ümumi texnologiyası - Bu kitabın elektron variantı ilə KİM-in III  tədris binası II mərtəbədəki " Elektron Resurslar" zalında  tanış ola bilərsiniz.
 
Dərslik
Müəllif:  Fərzəliyev E. Əliyev Ə.
Bakı, 2005, 392 səh.500 n.
 
Eyni adlı mövcud tədris proqramına uyğun olaraq yazılmış bu dərslik 27.00.00-“Qida məhsullarının texnologiyası” və 11.01.00-“Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar” (qida məhsulları istehsalı sahələri üzrə) istiqamətində təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
 
 
 
Dərs vəsaiti
Müəllif: Hüseynov N.
Gəncə, 2012, 182 səh.
 
Vəsaitdə bir sıra ölçü cihazların və çevricilərin quruluşu və iş prinsipi göstərilmişdir ki, onların öyrənilməsi vacib bir məsələdir.
 
 
 
Maşınqayırmada texnoloji proseslərin layihələndirilməsi
 
 Dərs vəsaiti
Müəllif:  Qocayev T.,  Əliyev S.,  Əliyev Ş.
Bakı, “Elm”, 2011, 140 səh. 100 n.
 
Dərs vəsaitində maşın birləşmələri və onların səciyyəvi yığma texnologiyası,maşın hissələrinin səciyyəvi emal texnoloji prosesləri, maşın hissələrinin xüsusi emal üsulları, RPİ-dəzgahlarda əməliyyatların layihələndirilməsi, ŞİS-də emal texnoloji proseslərin layihələndirilməsi, avtomatik xətlərdə emal texnoloji proseslərin layihələndirilməsi, maşınqayırma elminin perspektiv inkişaf istiqamətləri verilmişdir.
 
 
Dərslik
Müəllif: İskəndərov İ.V., Qasımova  A.A. 
Bakı, "Elm", 2010, 324 səh.
 

Dərslikdə şəkərin yeni müasir üsullarla alın­ma­sı texnologiyası geniş şəkildə əks olunmuşdur. Bununla be­lə şəkərin in­sanın qidalanmasında rolu, şəkər istehsalı üçün xam­mal və ma­te­ri­al­lar, xammalın emala qədər saxlanması, xam­malın kimyəvi tərkibi, tex­noloji sxemlər, hazır məhsulun sax­lanması şəraitləri gös­tə­ril­miş­dir. Kitabda şəkər sənayesinin ayrı-ayrı texnoloji sxemləri üz­rə oxu­cuların diqqətini cəlb edən yeniliklərə də yer verilmiş, sxem­lərin iza­hı müxtəlif maşın və avadanlıqların quruluşu və iş prin­sipi haq­qın­da məlumatlar əks olunmuşdur.

Ekoloji nəzarət vasitələrinin metroloji təminatı 
 Dərs vəsaiti
Müəllif: Namazov E.M., Babayev Ş.M., Kərimov H.Q.
Gəncə 2011, 332 səh.
 

Dərslik
Müəllif:Qəhrəman Rəsul oğlu Rzayev
Bakı-2006.səh-392.

Bu nəşrdə  Tədris proqramına uyğun olaraq bir sıra mövzular və son illərdə qəbul olunmuş yeni qanunverici sənədlər əlavə olunmaqla kitab əsaslı şəkildə yenidən işlənmişdir.
 
 
 

Dərslik
Bakı-2010. səh 470

Hazırki dərslik ticarət biznesində uğurlu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün kommersiya sahəsində işləyən hər bir mütəxəssisi minimal biliklə silahlandırmaq, daha sonra isə kommersiyanın əsaslarını açıqlamaq məqsədini daşıyır.
 
 
 
 
 
Mühasibət uçotu və audit

Dərslik
Müəllif:Qəhrəman Rəsul oğlu Rzayev
Bakı-2006.səh-392.

Bu nəşrdə  Tədris proqramına uyğun olaraq bir sıra mövzular və son illərdə qəbul olunmuş yeni qanunverici sənədlər əlavə olunmaqla kitab əsaslı şəkildə yenidən işlənmişdir.
 
 
 
Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov