Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

Elektron mühazirə mətnləri

Elektron mühazirə mətnləri
Son dəyişiklik:
 • Kafedralar
 • Müəlliflər
 • Dərsliklər
 •  
 • İnformatika və telekommunikasiya kafedrası
 •   İ.M. MƏMMƏDOV,  E.A.NƏBİYEV
 • 1
 • Mexanika
 • Prof: Ə.Bayramov  Dos:  N.Vəliyev
 • Dos:  R.Axundzadə
 • 2
 • --------------
 • Prof: Ə.Bayramov
 • 3
 • ---------------
 • Prof: Ə.Bayramov
 • Dos: T.B.Abbasov
 • “Materiallar müqaviməti “ fənnindən  (laboratoriya)
 • 4
 • Ali Riyaziyyat  
 • Prof:  Ş.Mütəllimov
 • “Ali Riyaziyyat”
 • 5
 • -----------------
 • Dos: E.Məmmədov
 • “ Riyazi məntiq”
 •  
 •  
 • ELEKTRON MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ
 •  
 •  
 • 6
 • İnformatika və telekommunikasiya
 • baş m. Qələndərov A.S.
 • baş m. Məmmədov Ə.Ə.
 • Hacıyev R.M.
 • Hümbətov İ.H.
 • baş m. Həsənova  L.
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • Nəbiyev  E.
 • Hüseynova  G.
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • baş m.  Məhərrəmov  Z.
 • “-----------------------------”
 • dos. Muradov  P.
 • baş m. Məmmədov  Ə.
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • Sadıxova  N.
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • Hüseynov V.
 • “-----------------------------”
 • baş m. Məmmədov İ.
 • “-----------------------------”
 • baş m. Qələndərov A.
 • İnformatika
 • Rabitə şəbəkələri                                                 Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları                     Elektrotexnika
 • İnformatika  EPKA  I hissə
 • İnformatika  EPKA  II hissə
 • Конспект по предмету информатика
 • Конспект по предмету компьютерная графика
 • Kommutasiya sistemlərinin inkişaf mərhələləri
 • İqtisadi informatika
 • İnformatika
 • İnformatikanın əsasları
 • Mikrodalğa texnikası
 • REQ  layihələndirilməsi
 • Rabitə nəzəriyyəsi
 • Elektrik ölçmələr
 • Elektrodinamika və RDY
 • Elektrotexnika
 • Siqnallar və sistemlər
 • İnformatika
 • İnformatika nəzəriyyəsi və kodlama
 • Sistem proqram təminatı
 • Telekommunikasiya sistemlərinin proqram təmin
 • Peyk rabitəsi
 • Siqnalların rəqəmli emalı
 • Optik rabitə
 • Telekommunikasiyya sistemləri
 • İnformatika
 • Proqlaşdırma dilləri və idarəetmədə ədədi üsulla
 • Proqramlaşdırma dilləri və informatika
 • 7
 • İnzibati idarəetmə
 • prof. Məmmədov F.Ə.
 • baş m. Hümbətova M.H.
 • prof. Məmmədov F.Ə.
 • baş m. Hümbətova M.H.
 • dos. Babayev F.Ə.
 • dos. Babayev F.Ə.
 • dos. Mehdiyev U.C.
 • baş m. Hüseynova S.İ.
 • baş m. Hüseynova S.İ.
 • baş m. Babayeva U.Ə.
 • baş m. Allahverdiyeva A.M
 • Regional idarəetmə   VII -semestr
 • Regional idarəetmə  VIII –semestr
 • Əmtəəşünaslıq və ekspertizanın nəzəri  əsasları   
 • Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdirilması
 • Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
 • Tədavül sferalı müəsisələrin avadanlıqları 
 • İstehlak mallarının ticarətin təşkili və texnologiyası
 • Sosial idarəetmə
 • Mülki və inzibati hüquq
 • 8
 •  
 • Avtomatika  və idarəetmə
 • dos. Hacıyev R.M.
 • dos. Hüseynov N.İ.
 • dos. Hüseynov N.İ.
 • dos.əvəzi  Kazımov M.S.
 • dos. Hüseynov N.İ.
 • dos.Hüseynov N.İ.
 • dos. əvəzi Kazımov M.S.
 • baş m. Rərimov M.İ.
 • “-----------------------------”
 • baş m. İbrahimov Q.Ə.
 • “-----------------------------”
 • baş m. Sadıxov Ə.X.
 • baş m. Məmmədova A.M.
 • “-----------------------------”
 • Müəllim  Muradlı C.
 • Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları
 • Elektronika və mikroelektronikanın əsasları
 • TI 70100-“Texniki sistemlərdə idarəet-
 • mə və informatika” üzrə “İstehsal proses-
 • lərinin avtomatlaşdırılması”
 • Texniki sistemlərdə avtomatlaşdırılmış
 • idarəetmə
 • İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması
 • Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi
 • Elektronika və elektronikanın əsaslar
 • Sənaye kompüter şəbəkələri və şinləri
 • Mikroprosesorlu idarəetmə sistemləri
 • İdarəetmə sistemlərinin element və qurğuları
 • Siqnalların rəqəmli emalı
 • Lokal idarəetmə sistemləri
 • Obyektlərin modelləşdirilməsi
 • 9
 • Fizika
 • prof. Əliyev B.Z.
 • Məmmədov N.C.
 • İbrahimov H.C.
 • prof. Əliyev B.Z.
 • İsmayılov Q.M.
 • Abdullayev k.İ.
 • Xələfov Z.C.
 • prof. Əliyev B.Z.
 • Kəsəmənli N.C.
 • Səmədov Z.S.
 • prof. Əliyev B.Z
 • Məmmədov N.S.
 • İsmayılov Q.M.
 • prof.Əliyev B.Z.
 • Kəsəmənli H.C,
 • Cəfərov M.B.
 • Mexanika və molekulyar fizika (ali məktəb tələbələri üçün elektron dərs vəsaiti) I-ci hissə
 • Elektrik bəhsi ( ali məktəb tələbələri üçün elektron dərs vəsaiti) II-ci hissə
 • Optika, atom və nüvə fizikasının əsas elementləri (ali məktəb tələbələri üçün elektron dərs vəsaiti) III-cü hissə
 • Mexanika, molekulyar fizika və elektrostatika (ali məktəbtələbələri üçün dərs vəsaiti) IV-cü hissə
 • Maqnetizm, optika, atom və nüvə fizikasinin elementlərı (ali məktəb tələbələri üçün elektron dərs vəsaiti) V-ci hissə
 • 10
 • Qida məhulları və istehlak mallarının texnologiyası
 • dos. Abadov M.K.
 • dos. Bayramov E.Ə.
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • dos. Cavadov M.M.
 • dos.İsgəndərov İ.V.
 • baş m. Hüseynzadə E.N.
 • baş m. Hüseynzadə E.N.
 • baş m. Xəlilov M.A.
 • baş m. Xəlilov M.A.
 • baş m.Hacıyeva A.A.
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • dos. Cabbarov E.Ə.
 • dos. Cabbarov E.Ə.
 • dos. Cabbarov E.Ə.
 • dos. Cabbarov E.Ə.
 • dos. Kərimov T.Q.
 • dos. Kərimov T.Q.
 • dos. Kərimov T.Q.
 • baş m. Fərzəliyev B.İ.
 • Salahov Y.Ə.
 • Salahov Y.Ə.
 • baş m. Hümbətova M.H.
 • baş m. Hümbətova M.H.
 • Hüseynov H.H.
 • baş m. İsmayılova M.İ.
 • lab. Heydərova R.T.
 • baş m. İsmayılova M.İ.
 • lab. Heydərova R.T.
 • baş m. İsmayılova M.İ.
 • baş m. İsmayılova M.İ.
 • lab. Heydərova R.T.
 • baş m. İsmayılova M.İ.
 • lab. Heydərova R.T.
 • baş m. Tagıyeva T.Ə.
 • dos. Abadov M.K.
 • dos. Kazımov S.B.
 • dos. Tağıyev M.M.
 • baş m. Musayev F.M.
 • baş m. Xusainova İ.Y.
 • baş m. İsmayılova H.R.
 • baş m. İsmayılova H.R.
 • baş m. Qəhrəmanova Y.M.
 • baş m. Əbilova S.F.
 • R u s   d i l i n d ə
 • доц. Балабеков З.А.
 • доц. Балабеков З.А.
 • доц. Байрамов Э.Э.
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • İstehsalın texnoloji əsasları
 • Un, yarma və qarışıq yem istehsalının texnologiyası
 • Elevator və anbarlar
 • ALS elementləri ilə sənaye müəssisələrinin layihələndirilmısi
 • Çörək, makaron və qənnadı məhsulları mühəndisliyinin nəzəri əsasları
 • Un, yarma və qarışıq yem istehsalının texnologiyası
 • Çörək məhsullarının istehsal texnologiyası
 •  Elevator və anbarlar
 • Un, yarma və qarışıq yem istehsalının texnologiyası
 • Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri elementleri ilə sənaye müəssisələrinin layihələndirilməsi
 • Çörək məhsullarının istehsal texnologiyası
 • Çörək, makaron və qənnadı məhsulları mühəndisliyinin nəzəri əsasları
 • Konservləşdirmənin texnologiyası
 • Mikrobilogiya, sanitariya və gigiyena
 • Qida fiziologiyası
 • Texniki biokimya
 • Qurutma texnologiyası
 • Xammal və hazır məhsula texnoloji-kimyəvi nəzarət
 • Qida məhsullarının funksional təyinatı
 • Sənaye müəssisələrinin layihələndirilməsi
 • Qida məhsullarının funksional təyinatı
 • Materialşunaşlıq
 • Sahə texnologiyası (Toxuculuğun texnologiyası)
 • Sahə texnologiyası
 • İstehsalın texnoloji əsasları ( Toxuculuq sənayesi üzrə)
 • ALS –nin elementləri ilə toxuculuq müəssisələrinin layihələndirilməsi 
 • Göndən olan məmulatların  konstruksiyası
 • ALS –nin elementləri ilə toxuculuq müəssisələrinin layihələndirilməsi 
 • Göndən olan məmulatların texnologiyası
 • Materialşünaslıq
 • Yun ipliyinin istehsal texnologiyası  
 • “ Texnoloji maşın və avadanlıqların yaradılmasının texniki əsasları” fəninin TO 50625 –“ Texnoloji maşın və avadanlıqları mühəndisliyi” ixtisası üzrə 
 • “Sahə texnologiyası” VI semestr
 • “Sahə texnologiyası” VII semestr
 • Texnoloji avadanlıqlar (Tikiş müəssələrinin maşın və avadanlıqları)
 • Bədii konstruksiyanın əsasları
 • Geyimin konstruktiv modelləşməsi
 • Geyimin konstruksiya  edilməsi
 • Tətbiqi antropologiyanin əsasları
 • Çoxişlənən malların gigiyenası ( Geyimin gigiyenası)
 • Kostyumun tarixi
 • Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri
 • Beynəlxalq turizm təşkilatları
 • Heyətin seçilməsi və öyrədilməsi
 • Turizmdə qidalanmanın təşkili texnologiyası
 • Turizm sənayesinin təşkili texologiyası
 • Restoran biznesinin təşkili
 • Turizmdə xidmətin təşkili texnologiyası
 • Peşə etikası və etiket qaydaları
 • Servis fəliyyətinin əsasları
 • Технология производства крахмала и патоки                      (II частъ)
 • Технология производство крахмала и патоки
 • Технологические основы производства (I  частъ)
 • Технологические основы производства ( II часть)
 • Технология производства крахмала и патоки                      (I част)
 • Технология отрасли (II часть)
 • Технология отрасли ( I часть)
 • Технология отрасли (II семестр)
 • Технология отрасли  (I семестр)
 • Технологические основы производства
 • Технологические основы производства
 • Технология производства крахмала и патоки (I ч.)
 • 11
 • Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya
 • prof. Namazov E.M.
 • “-----------------------------”
 • prof. Namazov E.M.
 • prof. Babayev Ş.M.
 • Kərimov H.Q.
 • dos. Əsədov A.M.
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • dos. Namazov Q.M.
 • baş m.Qədimov İ.O.
 • “-----------------------------”
 • baş m. Kərimov H.Q.
 • baş m. Rzayeva R.A.
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • baş m. Hüseyinzadə H.S.
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • Məhsulların fiziki-kimyəvi xassələrinin ölçülməsi
 • Elektrik ölçmələr
 • Ekoloji nəzarət vasitələrinin metroloji təminatı
 • Sertifikatlaşdırma
 • İstilik texniki ölçmələr
 • Sertifikatlaşdırma və məmulatın eksperizası
 • Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırmanın müasir problemleri
 • Standartların və məsul sənədlərin işlənməsi və
 • ekspertizası
 • Standartlaşdırmanın əsasları
 • Sahələrarası standartlaşdırma sistemi
 • Ətraf  mühitə  nəzarətin  üsul və vasitələrinin metroloji təminatı
 • Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya
 • Metrologiyanın əsasları və metroloji təminat
 • Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 • Metrologiya və standartlaşdırma
 • Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya
 • İstehlak mallarının kodlaşdırılması
 • Texnoloji ölçmələr” (II bölmə)
 • 12
 • Menecment
 • dos. Qarayev M.Ş.
 • “---------------”
 • “---------------”
 • baş m. Mikayılov H.N.
 • baş m. Məcidov R.H.
 • baş m. Bağırova A.M.
 • baş m. Cabbarov  C.İ.
 • baş m.Əliyeva  Ş.Y.
 • Ekonometrika  I hissə
 • Ekonometrika  II hissə
 • Statistika
 • Maliyyə
 • Sahibkarlıq  fəaliyyəti
 • İnsan resurslarının  idarə edilməsi
 • Regional iqtisadiyyat və idarəetmə
 • Menecment
 • 13
 • Sənayenin iqtisadiyyatı və   idarə edilməsi
 • dos.Hümbətov Y.Ə.
 • dos. Qurbanəliyev Ə.İ.
 • dos. Zeynalov C.S.
 • dos. Zeynalov C.S.
 • dos. Şükürov R.Ş.
 • dos. Şükürov R.Ş.
 • dos. İsgəndərov F.A.
 • Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi
 • Makroiqtisadiyyat
 • İqtisadi təlimlər tarixi
 • Qiymətin yaranması və konyuktura
 • Mikroiqtisadiyyat
 • Makroiqtisadiyyat
 • Dünya iqtisadiyyatı
 • 14
 • Marketinq
 •  
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------””
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------””
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • dos. Urkayev M.N.
 • dos. Urkayev M.N.
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------””
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • dos. Mehdiyev X.M.
 • baş m. Qarayeva Ş.N.
 • “-------------”
 • “--------------”
 • baş m.  Kərimova İ. C.
 • “--------------”
 • “-------------”
 • “-------------”
 • baş m.  Hacıyeva S.T.
 • baş m. Yusifova Ş. Ə.
 • dоц. Гаджиева Н.А.
 • “------------”
 • cт. пр. Хан-Хойская И.В.cт.пр.Искендерова А.В.
 • “------------”
 • “--------------”
 • Logistikanın əsasları
 • Nəqliyyat müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili
 • Marketinqdə məhsul siyasəti
 • Nəqliyyatda kommersiya işi
 • Məhsul və brənd strategiyası, yeni məhsulların yaradılması və məhsulun həyat dövrü strategiyası
 • Birbaşa və interaktiv marketinq 
 • Marketinq mühiti
 • Marketinq və cəmiyyət
 • Marketinq informasiyalarının idarə edilməsi Marketinqin təşkili və idarə edilməsi
 • Bazar seqmentasiyası, hədəf olma və mövqeleşdirmə
 • İstehlakçı ilə biznes alıcıları
 • Xidmət və qeyrikommersiya marketinqi
 • Marketinq paylama kanalları və tədarük şəbəkələrinin idarə olunması
 • Qiymətqoyma qərarları və strategiyaları
 • Marketinq strategiyası
 • Marketinqin nəzəri əsasları.Marketinq; Istehlakçılarla sərfəli əlaqələrin yaradılması
 • Marketinqdə kommunikasiya siyasəti
 • Qlobal bazar məkanı
 • Əməliyyat marketinqi
 • Marketinqdə məhsul siyasəti.Yeni məhsulların yaradilması prosesi
 • Marketinq sistemində rəqabət və rəqabət qabiliyyəti
 • Marketinqin əsas vəzifələri, prinsipləri,funksiyaları və formaları
 • Bazarın seqmentasiyası,hədəfəalma və mövqeləşdirmə
 • Marketinqdə paylama kanalları. Loqistika sistemi
 • Marketinq fəaliyyətinə təsir göstərən mühit amilləri
 • Əməliyyat və strateji marketinq. Onların qarşılıqlı əlaqəsi
 • Əməliyyat marketiqi marketinqin əsaslarının tərkib hissəsi kimi
 • Bazarda müəssisənin fəaliyyəti marketinqin potensial iqtisadi əsasıdır
 • Qiymətqoyma qərarları və strategiyaları
 • İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyaları: birbaşa və interaktiv  marketinq
 • Marketinq haqqında anlayış. Marketinq : istehlakçılarla   sərfəli əlaqələrin yaradilması
 • Marketinq informasiya sistemi və marketinq tədqiqatları
 • İstehlakçı və biznes alıcılarının davranışı
 • Marketinq kommunikasiya sistemi və onun elementləri
 • Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 • Xidmət sahələrində marketinq
 • Marketinq kommunikasiya sistemi
 • Sənaye marketinqi
 • İqtisadi təhlil
 • Mühasibat uçotu
 • Mühasibat uçotu
 • Auditin əsasları
 • Bank marketinqi
 • Beynəlxalq marketinqLogistikanın əsasları
 • Nəqliyyat müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili
 • Marketinqdə məhsul siyasəti
 • Nəqliyyatda kommersiya işi
 • Məhsul və brənd strategiyası, yeni məhsulların yaradılması və məhsulun həyat dövrü strategiyası
 • Birbaşa və interaktiv marketinq 
 • Marketinq mühiti
 • Marketinq və cəmiyyət
 • Marketinq informasiyalarının idarə edilməsi Marketinqin təşkili və idarə edilməsi
 • Bazar seqmentasiyası, hədəf olma və mövqeleşdirmə
 • İstehlakçı ilə biznes alıcıları
 • Xidmət və qeyrikommersiya marketinqi
 • Marketinq paylama kanalları və tədarük şəbəkələrinin idarə olunması
 • Qiymətqoyma qərarları və strategiyaları
 • Marketinq strategiyası
 • Marketinqin nəzəri əsasları.Marketinq; Istehlakçılarla sərfəli əlaqələrin yaradılması
 • Marketinqdə kommunikasiya siyasəti
 • Qlobal bazar məkanı
 • Əməliyyat marketinqi
 • Marketinqdə məhsul siyasəti.Yeni məhsulların yaradilması prosesi
 • Marketinq sistemində rəqabət və rəqabət qabiliyyəti
 • Marketinqin əsas vəzifələri, prinsipləri,funksiyaları və formaları
 • Bazarın seqmentasiyası,hədəfəalma və mövqeləşdirmə
 • Marketinqdə paylama kanalları. Loqistika sistemi
 • Marketinq fəaliyyətinə təsir göstərən mühit amilləri
 • Əməliyyat və strateji marketinq. Onların qarşılıqlı əlaqəsi
 • Əməliyyat marketiqi marketinqin əsaslarının tərkib hissəsi kimi
 • Bazarda müəssisənin fəaliyyəti marketinqin potensial iqtisadi əsasıdır
 • Qiymətqoyma qərarları və strategiyaları
 • İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyaları: birbaşa və interaktiv  marketinq
 • Marketinq haqqında anlayış. Marketinq : istehlakçılarla   sərfəli əlaqələrin yaradilması
 • Marketinq informasiya sistemi və marketinq tədqiqatları
 • İstehlakçı və biznes alıcılarının davranışı
 • Marketinq kommunikasiya sistemi və onun elementləri
 • Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 • Xidmət sahələrində marketinq
 • Marketinq kommunikasiya sistemi
 • Sənaye marketinqi
 • İqtisadi təhlil
 • Mühasibat uçotu
 • Mühasibat uçotu
 • Auditin əsasları
 • Bank marketinqi
 • Beynəlxalq marketinq
 • Основы маркетинга
 • Рекламное дело
 • Лекционные материалы по предмету Банковское дело   
 • Организация производства
 • Национальная экономика
 • Бухгалтерский учет
 • Основы маркетинга
 • Рекламное дело
 • Лекционные материалы по предмету Банковское дело   
 • Организация производства
 • Национальная экономика
 • Бухгалтерский учет
 • 15
 • Fəlsəfə və tarix
 • dos.Yusifov F.Y.
 • dos. Budaqov H.T.
 • baş m. Həsənov Ş.U.
 • Fəlsəfə
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
 • Azərbaycan tarixi
 • 16
 • Mexanika və texnoloji      maşınlar
 •  
 • prof. Bayramov  Ə.R.
 • dos. Abbasov  T.B.
 • “-----------------------------”
 • dos. Məmmədov  Ş.M.
 • dos. İbrahimov Ə.
 • dos. Vəliyev N.T.
 • dos. Axundzadə R.M-Y.
 • dos. Cəfərov M.H.
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • “-----------------------------”
 • dos. Əsgərov A.Z.
 • dos. əvəzi . Məmmədov F.M.
 • dos.Əmiraslanova N.İ.
 • dos.əvəzi.Verdiyev .B.Z.
 • baş m. Nuriyev Q.Ə.
 • baş m.Vəliyev N.Q.
 • Nuriyev Q.Ə.
 • baş m. Vəliyev N.Q.
 • baş m. Nuriyev Q.Ə.
 • baş m. Hümbətov Y.M.
 • baş m. Ələkbərov A.Y.
 • baş m. Kərimov N.Ə.
 • baş m. Əliyev R.S.
 • baş m. Əliyev A.D.
 • baş m. Hümbətov E.Ə.
 • baş m. Əli-zadə A.Ə.
 • “-----------------------------”
 • Materiallar müqaviməti
 • Tikinti işlərinin əsasları
 •  Sənaye tikintisinin əsasları və sanitariya texni.
 • Nəzəri mexanika
 • Nəzəri mexanika
 • Tətbiqi mexanika ( II və III hissə)
 • Tətbiqi mexanika” (I-hissə “Materiallar müqa”)
 • İstilik və soyutma texnikası
 • İstilik texnikası
 • İstilik texnikası
 • Yanacaq energetika kompleksi
 • Materialşünaslıq və konstruksiya materiallarının texnologiyası
 • Tətbiqi mexanika
 • Qida istehsalı texnologiyasının prosesleri və apa.
 • Sahə avadanlıqlarının quraşdırılması istismarı və təmiri
 • Tərsimi həndəsə
 • Mühəndis qrafikası
 • Mühəndis qrafikası
 • Tərsimi həndəsə və texniki rəcm
 • Yeyinti istehsalının texnologiyası və avadanqları
 • Sahə maşınlarının hesabı və konstruksiya edilm
 • Hidravlik maşınlar və hidrointiqallar
 • Konserv zavodlarının texnoloji avadanlıqları
 • Mühəndis qrafikası
 • Mühəndis və maşın qrafikası
 • Начертательной геометрии и техническому рисованию
 • 15
 • Maşın mühəndisliyi və nəq-
 • liyyatda daşımaların təşkili
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • “---------------”
 • prof. Qocayev T.B.
 • “-----------------”
 • “-----------------”
 • “-----------------”
 • dos. Orucov F.O.
 • “-----------------”
 • “-----------------”
 • “-----------------”
 • dos. Hacıyev T.M.
 • “-----------------”
 • “-----------------”
 • “-----------------”
 • “-----------------”
 • dos. Baxşıyev B.M.
 • “-----------------”
 • “-----------------”
 • “-----------------”
 • dos. Əhmədov İ.İ.
 • “-----------------”
 • dos. Əhmədov İ.İ.
 • “-----------------”
 • dos. Əliyev Ş.H.
 • “-----------------”
 • baş m. Nəsibov L.B.
 • “-----------------”
 • “-----------------”
 • “-----------------”
 • baş m. İsmayılov İ.Ə.
 • “-----------------”
 • baş m. Orucov A.Ə.
 • baş m. Əhmədov A.H.
 • baş m. Vəliyev F.A.
 • baş m. Əhmədov A.H.
 • Maşın detalları və konstruksiya etmənin əsasları
 • İPF-B15-Maşın hissələri və YQM
 • Metalkəsən dəzgahlar
 • “Maşın mühəndisliyi və nəqliyyatda daşımaların təşkili” kafedrasında bakalavr pilləsində tədris olunan fənnlər üzrə sərbəst işlərin mövzuları
 •  Nəqliyyatda yükləmə-boşaltma vasitələri
 • Avtomobil yük daşımaları
 • Daşımaların təşkili və idarə edilməsi
 • Vahid nəqliyyat sistemi
 • Nəqliyyat vasitələrinin konstruktiv təhlükəsizliyi
 • Nəqliyyatda servis işlərinin təşkili 
 • Yol hərəkətinin təşkilinin texniki nizamlama vasitələri
 • Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi
 • Avtomobil daşımaları və vahid nəqliyyat  sistemi
 • Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı və istismar materialları
 • Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi
 • Nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasının
 • əsasları
 • Sərnişin avtomobil daşımalarının texnologiyası , təşkili və idarə edilməsi
 • Nəqliyyatda ekspedisiya işlərinin təşkili
 • Nəqliyyat logistikasının əsasları
 • Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi (NVT) və avtotexniki ekspertizası
 • Yükqaldırıcı –nəqliyyat maşınları
 • Nəqliyyat mühərrikləri, avtomobil və 
 • traktorlar 
 • Təkərli maşınlarin hərəkət nəzəriyyəsi və hesabatı
 • Maşınqayırmada keyfiyyətin normallaşdırılması
 • Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları
 • Maşınqayırmanın texnoloji əsasları
 • 050612- Emal üsulları və alətləri
 • Kəsmə nəzəriyyəsi
 • Emal nəzəriyyəsi alətlər
 • Tərsimi  həndəsə və mühəndis qrafikası
 • Mühəndis və maşın qrafikası
 • Maşınqayırma  texnologiyasının əsasları
 • Avtomobil yolları
 • Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 • 16
 • Ekologiya mühəndisliyi
 •  
 • dos.Əliyev N.F.
 • dos. Əliyev N.F.
 • dos. Davudov N.K.
 • dos. Əliyev N.F.
 • dos. Davudov N.K.
 • dos.Məmmədov D.M.
 • dos. Məmmədov D.M.
 • Ocaqverdiyev Ə.A.
 • baş m. Huseynova S.H.
 • baş m. Huseynova S.H.
 • baş m. Huseynova S.H.
 • baş m. Huseynova S.H.
 • Mülki müdafiə
 • Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə
 • Sənaye  ekologiyası
 • Əmək mühafizəsi
 • Sosial ekologiya
 • Ekologiya hüququ
 • Tətbiqi ekologiya və geodeziyanın əsasları  I hissə
 • Tətbiqi ekologiya və geodeziyanın əsasları II hissə

 

Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov