Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

Машинная инженерия и организация перевозок на транспорте

.

.

.

 

 

 • Заведующий кафедрой:
 • Имя, Фамилия: Тофиг Годжаев
 • Год, месяц и день рождения: 22 июня 1944 г.
 • Место рождения: Товузский район, г. Ковляр
 • высшее
 • заведующий кафедрой

Научная степень, научное звание: доктор технических наук, профессор

 1. Краткие сведения о кафедре (учебные дисциплины, учебные программы, учебники, научное направление):

На кафедре имеются две специальности: «Машинная инже-нерия» и «организация  и управление перевозок на транспорте» .

         По двум специальностям для ступени бакаловра и магистра преподавание ведется по 65 дисциплинам и по всем дисциплинам имеются учебные программы. Для обоих специальностей имеются необходимая литература. На кафедре имеются 7 лабораторий, которые оспащены необходимым оборудованием. На кафедре изданы 3 монографии, опубликованы и вышли из печати 746 научных трудов.

         Научное направление: Теоретическое исследование динамики рабочих органов автомобилей и тракторов. Исследование прочности и надежности деталей машин.

Сотрудники кафедры (профессорско – преподавательский состав, должность):

 1. Т.Б. Годжаев - заведующий кафедрой, профессор;
 2. Г.М.Мусаев – декан факультета МММ, доцент;
 3. С.Г.Алиев -  доцент;
 4. Т.М.Гаджиев - доцент;
 5. Ф.А.Велиев - доцент;
 6. Ф.О.Оруджев - доцент;
 7. Ш.Г.Алиев - доцент;
 8. Б.М.Бахшиев – и.о. доцента;
 9. Г.Р.Мамедова – доктор философии по технике;
 10.  А.Г.Ахмедов – ст. предподаватель;
 11. А.А.Оруджев - ст. предподаватель;
 12. Л.Б.Насибов - ст. предподаватель;
 13. Э.Н.Бабаева – ассистент;
 14. К.Р.Гасанова – ассистент;
 15. Л.М.Мустафаев – зав. лабораторией;
 16. С.Ю.Гаджиев - зав. лабораторией;
 17. В.Н.Велиев – учебный мастер;
 18. П.А.Мамедова – лаборант;
 19. Х.И.Искендерова – лаборант.

 

.

.

.
Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov